src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/ipad_pro.jpg” alt=”ipad_pro” width=”624″ height=”351″ class=”alignnone size-full wp-image-4523″ />

Yaz aylar?ndan beri konu?ulmakta olan iPad Pro efsanesi halen bir gerçeklik kazanm?? de?il, ancak ortaya ç?kan haberler halen bu konu hakk?nda ümitlerimizi korumam?z? sa?l?yor. Geçti?imiz ay tan?t?lm?? olan iPad Air ve yeni iPad Mini’nin yan?nda iPad Pro tan?t?lmam??t?, ancak önümüzdeki aylarda iPad Pro’nun tan?t?lma ihtimali hayli yüksek.

Apple, iPad’te izledi?i isim politikas?ndan vazgeçerek, bu y?l tan?tm?? oldu?u yeni iPad modeline Air ismini kullanm??t?. Bildi?iniz gibi Apple, Macbook’larda da Pro ve Air isimlerini kullan?yordu. Apple’?n 5.nesil iPad’e Air ismini vermesi, bir sonraki nesil iPad’in Pro modelinin de ç?kabilece?ine dair bir sinyal olarak alg?lanm??t?.

Apple’?n Kore’de bulunan iPad ekranlar?n?n tedarikçi firmas?ndan bir görevli, gelecek nesil iPad’in 12.9 inç büyüklü?ünde sahip olaca??n? ve Apple’?n bu ekranlar? ?imdiden üretmeye ba?latt???n? iddia etti. 12.9 inç büyüklü?ündeki iPad’in ultra HD (2K) ekrana sahip olaca?? iddialar aras?nda yer al?yor.

The Wall Street Journal gazetesi de Temmuz ay?nda yapt??? bir aç?klamada Apple’?n, 12.9 inçlik bir iPad’in testlerine ba?lad???n? dile getirmi?ti. Bakal?m gelecek y?l büyük ekranl? iPad görecek miyiz?


0 Yorumlar