src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/Tienh?-2.jpg” alt=”Tienh?-2″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4529″ />

Uluslararas? yap?lan bir ara?t?rma sonucunda dünyan?n en h?zl? bilgisayarlar? aç?kland?. Listemizi en ba??nda Çin’de bulunan ve saniyede 33.86 petaflopluk i?lem yapabilmek kapasitesine sahip olan Tienh?-2 ad?ndaki bilgisayar yer al?rken onun arkas?nda Amerika’daki Titan adl? bilgisayar geliyor. Üçüncü s?rada yine Amerikan bir bilgisayar yer al?rken teknoloji canavar? Japonlar bilgisayarlar? K’y? anca dördüncü s?raya kadar ta??yabildiler.

Çin Ulusal Savunma Teknoloji Üniversitesi taraf?ndan geli?tirilen Tienh?-2, haziran ay?nda ABD’nin saniyede 17,59 petaflop i?lem yapabilen Titan adl? süper bilgisayar?n?n birincilik unvan?n?n elinden alarak dünyan?n en h?zl? bilgisayar? seçilmi?ti.

Tienh?-2’nin i?lem yapan mikro devrelerinin d???nda ba?lant? ve i?letim sistemi, ön uç i?lemciler ile yaz?l?m? dahil birçok parças?n?n Çin taraf?ndan geli?tirildi?i ifade ediliyor.

Tienh?-2’nin selefi Tienh?-1A ilk kez Kas?m 2010’da dünyan?n en h?zl? bilgisayar? seçilmi?, alt? ay sonra Japonya’n?n K adl? bilgisayar? bu unvan? Tienh?-1A’n?n elinden alm??t?. Çin’in Tienh?-1A son aç?klanan listede 12. s?rada yer al?yor.

Listede dünyan?n ikinci süper bilgisayar? ABD’den saniyede 17,59 petaflop i?lem yapabilen Titan olarak dikkati çekerken, üçüncü s?rada yine ABD’den saniyede 17,17 petaflop i?lem yapan Sequoia, dördüncü s?rada ise Japonya’n?n saniyede 10,51 petaflop i?lem yapabilen bilgisayar? K yer al?yor.

Dünya genelinde en h?zl? süper bilgisayarlar?n listesini haz?rlayan “Top500” listesi 1993’ten bu yana y?lda iki kez haz?rlan?yor ve bu alanda otorite olarak dikkate al?n?yor.


0 Yorumlar