src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/hacker.png” alt=”hacker” width=”600″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6241″ />

Hayat?n? Amerika’da sürdüren Fidel Salinas ad?nda bir hacker, yak?n zaman içerisinde say?s?z büyük çapl? siteye siber sald?r? gerçekle?tirmi? ve bu sald?r?lar?n hepsinde ba?ar?l? olup site kullan?c?lar?n?n site hakk?ndaki fikir ve güvenlerini olumsuz ?ekilde etkilemi?. Ad?na büyük maddi tazminat davalar? aç?lan Salinas, farkl? suçlardan da ceza al?nca tam 440 y?ll?k bir hapis cezas?na çarpt?r?ld?.

28 ya??ndaki genç hacker web sitelerine düzenlemi? oldu?u sald?r?larda binlerce ki?inin ?ifresini ele geçirmi? olup bu ?ifreleri kullanmak amac?yla sitede say?s?z spam mesajlar? yay?nlad?ktan sonra site kullan?m d??? kald?. Sitenin yönetici panelleri bile kullan?m d??? kald? ve bu site mü?terilerinin güvenini büyük ölçüde kaybetti. Bu sald?r?lardan dolay? zarar gören site yöneticileri hacker’dan 100 bin dolarl?k tazminat ödemesine karar verilirken hacker için ayr?ca 44 farkl? suç için 10’ar y?ldan 440 y?l hapis cezas?na çarpt?r?ld?. Bilgisayar tabanl? suçlar? kötüye kullanan yasalar? yok sayan Fidel Salinas’?n yapm?? oldu?u suçlar hafife al?nacak suçlardan de?il. Her ne kadar halk içinde a??r bir ceza oldu?u konusu aç?lsa da binlerce ki?inin güvenli?i söz konusuydu.


0 Yorumlar