yeni_nesil_konsol

Geride b?rakt???m?z sene ç?k???n? gerçekle?tiren yeni nesil konsollar olumsuzdan çok olumlu yorum alarak ne kadar nokta at??? yaparak ç?k?? yapt?klar?n? gösterdiler. Ülkemizde PlayStation Xbox’a oranla daha çok kullan?l?yor; ancak yurt d???nda ayn? istatistikler geçerli de?il. Ne kadar yurt d???nda Xbox kullan?m? ülkemize göre daha fazla olsa bile, bu yine de yeterli olmad?. VGChartz, aç?klad??? istatistiklerle birlikte hangi konsolun bir senede ne kadar sat?? yapt???n? resmi olarak belirtti.

Yap?lan aç?klamaya göre Sony’nin PlayStation 4’ü, ç?kt??? zaman süresince son bir y?lda toplam 15.087.310 adet sat?? gerçekle?tirdi. Konsolun exclusive ve di?er oyunlar?ndan da 60 milyon sat?? baraj?n? a?t??? belirtiliyor. Microsoft’un Xbox One’?na gelecek olursak, verilen bilgilere göre son bir y?lda 8.061.170 adet sat?? yapt?. Oyunlar? ise 30 milyon civar?nda sat?? gerçekle?tirebildi.

PlayStation 4, Xbox One’? geride b?rakt?

Sat?? rakamlar?na bakt???m?zda, PlayStation 4’ün beklenildi?i gibi Xbox One’? bir hayli geride b?rakt??? görülüyor. Zaten konsol tarihindeki verilere bakt???m?zda, PS 4’ün en iyi ba?lang?ç sat???n? yapan konsol oldu?unu görüyoruz.


0 Yorumlar