src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/android_tablet.jpg” alt=”” title=”android_tablet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2536″ />

Ak?ll? telefonlar?n en çok tercih edilen i?letim sistemi olma ba?ar?s?n? kazanan Android ayn? ?eyi ?imdi tabletlerde de uygulayacak. Yap?lan ara?t?rmalar sonucu gelen istatistiklere göre bu y?l?n sonuna kadar Android kullanan tablet say?s? Apple iPad’lerini sollayacak. International Data Corporation taraf?ndan yap?lan tahminlere göre geçti?imiz sene Android’li tabletler piyasan?n yüzde 41’inden biraz daha fazlas?n? kaps?yordu. Bu y?l sonunda bu de?er yüzde 48’e kadar ula?acak ve Apple sollanacak.

Geriye kalan çok küçük bir k?s?m ise ismi bile bilinmeyen i?letim sistemleriyle donat?lm??ken Apple’?n her kulvarda yava? yava? eridi?ini söylememiz pek de yanl?? olmaz. Geçti?imiz sene dünya üzerindeki Android i?letim sistemi tabletlerin say?s? 128.3 milyonken bu seneki yüzde 49’luk art??la 190.9 milyona kadar ula?mas? bekleniyor. Android tabletlerin iPad’lere tercih edilme nedenleri de hiç ku?kusuz uygun fiyatlar?. iPad’lerin fahi? fiyatlar?nda bar?nd?rd??? özellikleri Androidli tabletlerde bulabiliyoruz. Bu dönemden sonra ucuz iPhone ve iPad iddialar? akla daha mant?kl? geliyor. E?er Android’in bu engellenemez yükseli?i devam ederse ortada Apple bile kalmayabilir.


0 Yorumlar