eksi_sozluk_antik

Türk internet dünyas?n?n en eski platformlar?ndan biri olan Ek?i Sözlük’te gece saatlerinden itibaren oldukça hareketli saatler ya?an?yor. Sözlük sitesinin yeni tasar?ma geçi? amac?yla yay?mlam?? oldu?u beta süreci yakla??k 2 haftad?r devam etmekteydi. Dün gece saatlerinde ise eski tasar?m, yani Antik Ek?i Sözlük tamam?yla yay?mdan kald?r?ld? ve yeni tasar?ma geçi? yap?ld?. Bu yenili?e kullan?c?lar ve eski yazarlardan çok büyük tepki gelirken halen konu hakk?nda site yöneticilerinden bir aç?klama gelmi? de?il.

Antik versiyonun yay?ndan kald?r?lmas? Ek?i Sözlük’te yazan birçok ki?inin tepkisine neden olurken, sözlükte belirtilen görü?lerin temeli yeni versiyonun kullan??s?z oldu?u yönündeydi. Baz? yazarlar, tepkilerini yüksek sesle dile getirirken Antik versiyonun geri gelmesini istediler, aksi taktirde art?k Ek?i Sözlük’te yazmayacaklar?n? belirttiler.

Site yöneticilerinden aç?klama gelmedi

Sitenin kurucusu Sedat Kapano?lu, konuya ili?kin bir aç?klamada bulunmazken kullan?c?lar?n Antik özelli?ini geri istemesinin site yöneticilerinin geri ad?m atmas?n? sa?lay?p sa?lamayaca?? da merak konusu oldu.


0 Yorumlar