iphone_6

Sonbahar aylar?nda tan?t?lacak olan iPhone 6 için daha fazla bekleyemez bir hal ald? dünya. Dünyan?n her yerindeki iPhone hayranlar? yeni nesille birlikte mükemmel yenilikler almas?na kesin gözle bak?lan iPhone 6’ya sahip olma hissiyat?n? ?imdiden ya?aman?n pe?inde. Durum bundan ibaret olunca baz? online sat?? sitelerinde de iPhone 6 ön sipari?e aç?ld?. Alibaba ve Taobao bu baz? siteler aras?ndayken baz? sat?c?lar?n ise kendi sitelerini açt?klar?n? bile gördük.

Bu zamana kadar s?zd?r?lan maket ve prototiplerin görüntülerine göre ya da kendi tasarlad?klar? konseptler ile ön sipari? toplayan sat?c?lar iPhone 6’y? ç?kt??? gibi alan ki?iye ula?t?rmak için bir de ko?ul öne sürüyorlar. Ortalama 80 dolar de?erinde bir depozit isteyen sat?c?lar iPhone 6’y? 1500 dolara (3160 TL) yak?n fiyatlardan sat?yorlar.

Ülkemizdeki ak?ll? telefon fiyatlar?n? dü?ündü?ümüz zaman 3160 TL size o kadar yüksek gelmemi? olabilir ancak iPhone 5S’nin Amerika Birle?ik Devletleri’nde 650 dolardan yani 1369 TL’den sat?ld???n? dü?ündü?ümüzde Çinli sat?c?lar?n tan?t?lmayan telefonu 3 kat? fiyattan satmaya çal??t?klar?n?n fark?na var?yoruz.

Site bile yapt?lar

Sat?c?lardan birisi yapt??? i?i biraz daha profesyonel göstermek için Apple’?n sitesinin çok benzerini haz?rlayarak içerisine iPhone 6 konsept görüntülerini yerle?tirmi?.


0 Yorumlar