Apple, Mavericks Yeni Betas? Ç?kt?, Apple, 1.5 hafta önce yay?nlad??? yeni i?letim sistemi Mavericks’in ilk güncelleme betas?n? güncelledi. OS X 10.9.1 beta build 13B35 ad?yla yay?mlanan ilk betan?n ard?ndan ?imdi ayn? betan?n 13B40 sürümü yay?mland?. ?imdilik sadece geli?tiricilere da??t?lan bu beta güncelleme, Mavericks’in birçok sorununu çözüyor.

Bu ay içerisinde resmi sürümle son kullan?c?ya yay?mlanmas? beklenen güncelleme özellikle kullan?c?lar?n aktard??? Mail uygulamas?nda Gmail hatas?yla ilgili hemen hemen tüm sorunlar? çözüyor. Ayr?ca Mail uygulamas?n?n rapor edilen di?er hatalar? da bu güncellemede giderilecek.

Öte yandan VoiceOver, payla??lan linkler, Safari hatalar?, VPN sunucu deste?i gibi birçok hata da 10.9.1 güncellemesi ile birlikte giderilecek. Hat?rlarsan?z Apple, Mavericks’i indirilmeye sunduktan sonra birçok hata rapor edilmeye ba?lanm??, Apple da k?sa sürede güncelleme ç?karaca??n? aç?klam??t?.


0 Yorumlar