src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/izlanda_basbakan.jpg” alt=”izlanda_basbakan” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4665″ />

Ülkemiz hackerlar?, Ruslardan sonra dünyan?n en tehlikeli hackerlar? olarak gösteriliyorlar. Yine bir hack haber idaha geldi. Gelen bilgilere göre bir Türk hacker ?zlanda’da etkin halde olan Vodafone’?n sistemine giri? yapm?? ve tüm kullan?c?lar?n kredi kart? bilgilerine dahi kadar ula?m??. ??in ilginç olan yan? ise hesab?na eri?ilen ki?iler aras?nda ?zlanda ba?bakan?n?n da yer almas?.

320 bin nüfusa sahip ?zlanda’n?n telefon operatörlerinden Vodafone, bir Türk hacker taraf?ndan sistemlerine girildi?ini ve 77 bin kullan?c?n?n özel bilgilerinin, banka hesap numralar?n?n, kredi kart? bilgilerinin ve ?ifrelerinin çal?nd???n? aç?klad?.

Hesaplar?na eri?ilen ki?iler aras?nda ?zlanda Ba?bakan?’n?n da yer almas? olay? daha ilginç k?ld?. Vodafone ?zlanda, kullan?c?lar?ndan sosyal medyadaki ?ifrelerini de?i?tirmelerini, kredi kartlar?n? kontrol etmelerini ve önlem almalar?n? istedi.

?zlanda, hiçbir terör veya toplumsal anla?mazl?k tehdidinin bulunmad??? çok bar??ç?l bir ülke olarak, politikac?lar?n güvenlik önlemlerini en alt düzeyde tuttu?u bir ülke olarak biliniyor. Kuzey kutbuna çok yak?n olu?u nedeniyle çok az insan?n ya?ad??? ülkenin en büyük ihracat kaynaklar?ndan biri de dünya çap?nda sevilen video oyunu Eve Online. Tüm dünyada Eve Online oynayan oyuncular?n ödedi?i ayl?k abonelik ücretleri, ülkenin y?ll?k ihracat?n?n yakla??k yar?s?n? olu?turuyor.

Olay hakk?nda ?imdilik, Vodafone’n?n aç?klad??? k?s?tl? bilgiler d???nda ba?ka bir ?ey bilinmiyor.


0 Yorumlar