ARM ve Globalfoundries fabrikac?l??? tekrar ayakta tutmak için i? birli?i yapmaya karar verdi. Bu ikinci i? birli?i yapt??? ?irket olan ARM, daha önce de TSMC ile bir anla?ma sa?lam??t?. ARM ?u an Samsung’a çip üretiyor. Bu çipler 32 nm.

En son Intel bu alanda geli?me sa?lam?? ve 22nm’lik i?lemcileri üretmi?ti. ARM yeni üretece?i 20nm’lik i?lemciler sayesinde öne geçmeyi ba?aracak. Dünyada ilk bacas?z fabrikan?n Quallcom taraf?ndan yap?lmas?n?n ard?ndan ARM de bunu yapaca??n? aç?klad?. Intel bu aralar 14nm’lik i?lemciler üzerinde çal???yor. E?er Intel bunu aç?klamadan önce ARM 20nm’lik i?lemcileri pazara sunabilirse ikili aras?nda bir e?itlik söz konusu olacak.

Bu i?lemciler ise New York’un en büyük fabrikas?nda üretiliyor.


0 Yorumlar