src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/radeon-hd-7970-inceleme-300×243.jpg” alt=”” title=”radeon-hd-7970-inceleme” width=”300″ height=”243″ class=”alignnone size-medium wp-image-888″ />

HIS’in deste?iyle yap?lan yeni Radeon HD 7970 IceQ X2 GHZ’e yeni so?utma sistemleri eklenerek piyasaya sunuldu. Radeon HD 7970’in istenilen performans? veremesinin ard?ndan bu sürümü geli?tirmek için u?ra?t?lar mühendisler. Bu so?utma sistemi tak?lan ekran kart?n? inceleyece?iz.

Öncelikle kart?n tasar?m? tamamen ba?tan yap?ld?. Ayr?ca yeni devre elemanlar? da eklenen ekran kart?nda fazlar?n? da art?rd?. 384 bit olan bu mükemmel ekran kart?na 3 bin 72 MB bellek entegre etmi?ler. Kart?n en can al?c? noktas? ise iTurbo özelli?inin eklenmi? olmas? olarak gözüküyor. Bu ekran kart?nda tabi hepsinde oldu?u gib HDMI ve DVI ç?k??? da var.

Son olarak kartlar sat??a sunuldu.


0 Yorumlar