Asus PadFone mini 4.3

Teknoloji konular?n?n lider firmalar?ndan bir tanesi olan Asus, tablet bilgisayar ve ak?ll? telefonun bir araya getirildi?i cihaz? PadFone’u tan?tal? henüz çok uzun bir zaman geçmi? de?il. Art?k her güçlü ve büyük ekrana sahip olan modellerin mini modeli de ç?karken Asus da ayn? yolu izleyece?ini Twitter üzerinden aç?klam??t? ve ilk bilgiler de gelmeye ba?lad?

Asus PadFone mini 4.3 model ad?yla sahne alaca?? iddia edilen yeni cihaz, ?irketin kullan?c?lar?na hem tablet hem ak?ll? telefon deneyimi sunan çizgisini daha kompakt ?ekilde sunmay? hedefliyor. Cihaz?n Asus’?n 11 Aral?k Çar?amba günü Çin’de gerçekle?tirece?i lansmanda ilk kez sahne almas? bekleniyor.

Asus’un yeni ürünü, önümüzdeki Çar?amba günü lanse edilece?i yine @evleaks taraf?ndan belirtiliyor. Popüler teknoloji muhabirinin son y?llarda, çe?itli teknoloji geli?me ve ayg?tlar?na dair kamuoyuna sundu?u bilgi ve görsellerin do?ruluk pay?n?n neredeyse yüzde 100 oldu?u göz önüne al?n?rsa Asus PadFone mini 4.3’ün Çar?amba günü ortaya ç?kmas? muhtemel görünüyor. Peki yeni cihaz?n özellikleri neler olacak?


4.3-inçlik ak?ll? telefon, 7-inç tablet

Asus PadFone mini 4.3’ün 7-inç tablet ve tabletin arkas?nda gömülü olan 4.3-ekranl? ak?ll? telefon ?eklinde olmas? bekleniyor. Qualcomm Snapdragon 400 CPU, 960 x 540 piksel ekran çözünürlü?ü, 4G/Wi-Fi özellikleri de her iki ayg?t?n ortak noktalar? olaca?a benziyor.

Konfigürasyonu ele al?nd???nda Asus PadFone mini 4.3 modelinin Asus PadFone’dan çok daha dü?ük fiyat etiketi ile piyasaya sunulmas? yönündeki beklenti de çok uzak bir olas?l?k olarak görülmüyor.


0 Yorumlar