src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/ps4_metal.jpg” alt=”ps4_metal” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4722″ />

Geride b?rakt???m?z ay sat??a sunulmu? olan PlayStation 4 için ilk kullan?c? tasar?mlar? ortaya ç?kmaya ba?lad?. Oyun konsolunun tasar?m? bizlere henüz sunulmadan birçok prototip gelirken oyunculardan ?imdi de olan tasar?m üzerinde de?i?iklikler yap?l?yor. Bir kullan?c? ise siyah kaplamay? çeli?e dökmü? ve kirli bir de görüntü vermi?. Do?ruyu söylemek gerekirse gayet ba?ar?l? bir tasar?m olmu?.

PlayStation 4, oldukça güzel tasar?ma sahip olan bir konsol. E?imli yap?s?, hafif kasas?, geometrik tasar?m? insanlar? cezbetmesi için asl?nda yeterli sebepler.

?u an için siyah rengi mevcut olan PlayStation 4 için Sony’nin çe?itli seçenekler haz?rlad???n? biliyoruz. Fakat Sony tasar?mlar?n? bekleyemeyen baz? sab?rs?z PS4 kullan?c?lar? kendi çözümlerini üretmi? durumda. Gr3yGhost isimli kullan?c? PlayStation 4 kasas?n? modifiye etmeyi seçmi? ve ortaya ç?kan sonuç oldukça etkileyici olmu?.

F?rçalanm?? çelikten yap?lan kasa, PlayStation 4 ile mükemmel bir uyum sa?lam??. Kim bilir belki de Sony bu fikri sever ve fabrika ç?k??? olarak sat?n alma imkan?m?z olur.


0 Yorumlar