src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/ie11.jpg” alt=”ie11″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4716″ />

Dünyan?n en çok kullan?lan web taray?c?s? olan ve Windows 8’in yay?mlanmas?yla birlikte gelen 11 sürümüyle gerçekten çok iyi i?ler ba?ard???n?, en güvenilir taray?c? oldu?unu kan?tlayan Internet Explorer, Microsoft’un verdi?i bilgilere göre h?zland?r?labiliyor. Microsoft’un kendi blo?u üzerinden yay?mlad??? yönergeleri takip etti?iniz halde siz de internette daha h?zl? dola?abilirsiniz. ??te IE 11 h?zland?rma yolu.

?lk olarak Windows 8.1’le birlikte ortaya ç?kan Internet Explorer 11’in önemli özelliklerinden bir tanesi, bir sonraki t?klaman?z? tahmin ederek sayfalar? önceden yüklemesi.

Microsoft, yay?nlad??? yeni bir blog gönderisinde IE11’in bu i?i nas?l ba?ard???n? ?öyle anlat?yor:

“Tahminleri, gezinti motifleri, kullan?c?n?n gezinti al??kanl?klar? ve web sayfalar?ndaki “Sonraki sayfa” ba?lant?lar?, sayfaland?rma gibi ö?eleri inceleyerek gerçekle?tiriyoruz. Bing’in web hakk?ndaki kapsaml? bilgisi ve biriktirdi?i veriler, bu tahminleri lazer keskinli?inde yapmam?z? sa?l?yor.”

Internet Explorer 11 sahipleri, sayfa tahmininin nas?l çal??t???n? yeni IE Test Drive web sitesinde deneyebiliyorlar. Blog’da IE11’in web sayfas? yüklenme sürelerini h?zland?ran deneysel SPDY/3 protokolüne verdi?i destekten de bahsediliyor. Payla??ma göre SPDY/3, tek ba?lant? üzerinde istek/cevaplar? çoklamaya izin veriyor.


0 Yorumlar