ASUS Poseidon GTX 780

ASUS’ub DirectCU H20 teknolojisine sahip yeni ekran kart? geçti?imiz gün tan?t?ld?. Yüzde 140 daha so?uk, 3 kat daha sessiz ve yüzde 12 daha h?zl? oyun kalitesi sa?lamakta olan yeni nesil ekran kart? hava ve su ile ?s?tma özelli?ine sahip. ASUS Poseidon GTX 780 inceleme yaz?s?n?n alt?nda ekran kart?n?n detayl? özelliklerini de sunduk sizlere.

Yeni kart, en yeni NVIDIA GeForce® GTX 780 grafik i?lemci ile donat?ld?. Hava veya su ile so?utma imkan? sa?layan benzersiz DirectCU H2O teknolojisine sahip olan ROG Poseidon GTX 780, referans tasar?mlara k?yasla 24°C daha dü?ük s?cakl?klarda çal???yor; böylece %140 daha fazla so?utma ve hem Assassin’s Creed® IV: Black FlagTM hem de BattleField 4TM oyunlar?nda %12 daha h?zl? oyun performans? sa?l?yor.

ROG Poseidon GTX 780 ayr?ca birçok ROG teknolojisi ve yenili?i ile yüklü. Kart ömrünü uzatan toza dayan?kl? fanlar, hassas MOSFET alan?nda so?utmay? artt?ran döküm termal z?rh, gürültüyü azaltan ve kararl?l??? artt?ran DIGI+ voltaj düzenleyici modüller (VRM) ile siyah metalik kapasitörler bu teknolojilerden baz?lar?. Yeni ekran kart? ayr?ca, grafik i?lemciden maksimum performans elde edilmesini sa?layan kullan?m? kolay GPU Tweak yaz?l?m? ile birlikte geliyor — gerçek zamanl? grafik ayar? ve canl? streaming hiç bu kadar kolay olmam??t?!

%140 daha so?uk ve 3 kat daha sessiz performans sunan özel DirectCU H2O teknolojisi

ROG Poseidon GTX, kullan?c?ya tam esneklik sunmak için hava ve su kanal?n? bir araya getiren ve ekran kartlar?na ultra etkili so?utma sa?layan özel DirectCU H2O teknolojisine sahip.

Özel yap?m buhar odac???, ?s?n?n daha h?zl? da??t?lmas? için kart?n grafik i?lemcisine do?rudan temas ederken, bak?r ?s? borular? ve uzat?lm?? kanatlar ?s?y? karttan daha da uzakla?t?rarak so?uk kalmas?n? sa?l?yorlar. Su ile so?utma sayesinde Poseidon GTX 780 referans tasar?mlara k?yasla 24°C daha dü?ük ?s?larda çal???yor; GPU Boost 2.0 kullan?ld???nda grafik i?lemcinin daha so?uk kalmas?n? sa?l?yor. Hava ile so?utma s?ras?nda Poseidon GTX 780 referans tasar?mlara k?yasla 7°C daha dü?ük ?s?larda çal???yor.

Dahas?, standart G¼ inç vida di?li ba?lant? elemanlar? sayesinde mevcut so?utma ekipman?n? Poseidon GTX 780’e kolayca yerle?tirmek mümkün; böylece kullan?c?lar kartlar?n? vakit kaybetmeden su ile so?utmaya ba?layabiliyorlar.

Yeni ekran kart? ayr?ca daha so?uk ve daha sessiz çal??ma performans? sunan, kullan?m ömrünü uzatan toza dayan?kl? fanlara sahip. Poseidon GTX 780’in toza ve di?er parçac?klara daha dayan?kl? olmas?, kart?n referans tasar?mlara k?yasla %25 daha uzun süre çal???r halde kalmas? anlam?na geliyor.

Dayan?kl? olmas? için tasarlanan ak?ll? güç tasar?m?

ASUS mühendisleri ROG Poseidon GTX 780’i uzun süre çal??maya devam edecek ?ekilde tasarlad?lar. Kart, ASUS’a özgü DIGI+ VRM ile Super Alloy Power teknolojilerine sahip. Siyah metalik kat? hal kapasitörleri, 10 fazl? Super Alloy Power beton çekirdekli bobinler ve sertle?tirilmi? MOSFETlerin tümü özel olarak formüle edilmi? malzemeler sayesinde çok daha fazla strese ve ?s?ya dayanabiliyorlar — böylece kart?n güvenilirli?i ve genel kullan?m ömrü be? kat (5X) art?yor. DIGI+ VRM, di?er ekran kartlar? taraf?ndan eri?ilemeyecek düzeylerde deneysel performans ayarlar?na yeterince alan b?rakan dijital voltaj düzenlemesi sunar.

Poseidon GTX 780 ayr?ca alüminyum ala??mdan yap?lm?? sert arka plaka ve termal pedlere sahip benzersiz döküm termal z?rh sayesinde bükülmeyi önler ve hassas MOSFET ve bellek alanlar?n?n daha fazla so?utulmas?n? sa?lar.

Muhte?em bir ???kla y?kanan muazzam oyun gücü

ROG Poseidon GTX 780, video-bellek saat h?zlar?, fan h?zlar? ve güç tüketimi e?ikleri üzerinde h?zl?, basit ve güvenli kontrol olana?? sunarak kart?n grafik i?lemcisinden maksimum verim al?nmas?n? sa?layan ASUS’a özgü GPU Tweak ayarlama arac?n? da içeriyor.

Ayr?ca, GPU Tweak Streaming arac? sayesinde kullan?c?lar ekrandaki görüntüleri gerçek zamanl? olarak Internet üzerinden payla?abiliyorlar; böylece di?erleri oynad???n?z oyunlar? canl? olarak izleyebiliyor. Dahas?, streaming penceresine ba?l?k, kayan metin, resim ve webcam görüntüleri de eklemek mümkün.

Muazzam bir güç ortaya ç?karma yetene?ine ek olarak, ROG Poseidon GTX 780 muhte?em bir görünüme de sahip. Kart etkin oldu?unda muhte?em bir k?rm?z?yla yan?p sönen ola?anüstü LED ???k, ortaya ç?kan ola?anüstü gücü haketti?i biçimde hat?rlat?yor.
?
TEKN?K ÖZELL?KLER

Poseidon-GTX780-P-3GD5

• NVIDIA GeForce GTX 780

• PCI Express® 3.0

• 3072MB GDDR5 Bellek

• 1006 MHz çekirdek h?z?

• 2304 CUDA çekirdekler (stream i?lemciler)

• 6008 MHz (1502 MHz GDDR5) bellek h?z?

• 384-bit bellek arayüzü

• DVI-/DVI-D ç?k???

• HDMI ç?k???

• DisplayPort ç?k???


0 Yorumlar