vestel

?u an tüm dünyan?n gündeminde ak?ll? saatler yer al?rken halen en büyük firmalar kozlar?n? pazara sunmu? de?iller. ?lk olarak Apple’?n akl?na gelen bu fikir ard?ndan LG, Sony ve Samsung taraf?ndan sahiplenilmi?ti. ?u an birkaç model sat??a sunulmu?ken hiçbirinin ülkemize de gelmedi?ini belirtmemiz gerekiyor, Galaxy Gear d???nda. Bir yerli firma da ak?ll? saat üretmeye karar verdi. Vestel Ak?ll? Saat ürünleri yak?n zamanda üretime ba?l?yor.


ÇALI?MA BA?LADI

Erdo?an, “Daha çok ak?ll? saat üzerine çal???yoruz. Yap?lmayacak bir ?ey yok. Bir ürünü devreye almak ?u anda çok kolay bir durumda. 4-5 ayda yeni bir ürün piyasaya sürülecek hale getirilebiliyor” dedi. Giyilebilir teknoloji ürünlerinin henüz ticari bir boyuta ula?mad???n? dile getiren Erdo?an, “?u anda aç?k konu?mak gerekirse giyilebilir teknolojiler ticari bir ürün de?il. Daha erken durumda. ?u anda giyilebilir teknoloji ürünlerini sadece merakl?lar? al?yor. Bu teknolojilerin kitlelere ula?mas? ve cazip hale gelmesi birkaç sene alacak. Çok acelemiz yok. ?u anda çal??malar?m?z? yap?yoruz. Ne zaman kitlelere ula??rsa o zaman ürünümüzü ç?kart?r?z. Baz? ?irketlerin piyasaya sürdü?ü ak?ll? saat modelleri var. Çin’de yapan en az 10 ?irket var. Ancak ?u anda sat?lm?yor. Sadece merakl?s? al?yor” ?eklinde konu?tu.

PROTOT?P HAZIRLIYORUZ

?irketin gelecek aylarda piyasaya sürece?i ak?ll? telefon modeli üzerinde çal??an isimlerden biri olan Vestel Dijital Bölüm Genel Müdürü Hayrettin Çelikhisar, giyilebilir teknoloji ürünleri için altyap?n?n Vestel’de oldu?unu kaydetti. Çelikhisar, “Bilmedi?imiz ve bizi ürüne götürecek eksik parçalar? toplamaya çal???yoruz. Türkiye’de ?u anda giyilebilir teknolojiler üzerinde askeri alandan ba?ka Vestel olarak biz de çal??malar yap?yoruz. Çok ciddiye al?p çal???yoruz” diye konu?tu. Giyilebilir teknoloji ürünlerinin henüz nihai durumda olmad???n? belirten Çelikhisar, söz konusu ürünleri bir kilometre ta?? olarak gördüklerini ifade etti. Çelikhisar, “?u anda bir giyilebilir teknoloji ürünü için tüm malzemeler
elimizde var. Hatta ilk prototip modelimiz üzerinde ?u anda çal???yoruz. Piyasadaki ürünlere göre biraz daha farkl? bir model üzerinde çal???yoruz” dedi.

Dokunmatik ekran ve batarya üretilecek

Vestel, dokunmatik ekran ve batarya üretmek üzere harekete geçti. Hayrettin Çelikhisar, batarya üretmek için üç yerli ?irketle el s?k??t?klar?n? aç?klad?. Çelikhisar, “Üretilen bataryalar sadece cep telefonu ve tablet de de?il polis telsizlerinde ble kullan?lacak. Ayr?ca Ocak ay?ndan itibaren dokunmatik ekran üretimine de ba?layaca??z” dedi.


0 Yorumlar