Asus Radeon R9 280X DirectCu II

Oyunlar?n kendini h?zla geli?tirmesiyle birlikte yeni oyun konsollar?n?n da ç?kmas? PC sektörünün sonunu çok çabuk getiriyor. Zaten ak?ll? telefonlarla mükemmel büyüklükte bir darbe yemi? olan PC’ler oyun konsollar?ndaki oyun kalitesinin alt?nda kald?klar? için daha da can çeki?ir durumda. Bunun için yeni ekran kartlar? ve i?lemciler üretilirken Asus Radeon R9 280X DirectCu II de bunlar?n aras?nda yer al?yor.


AMD Radeon R9 Serisi Nedir?

AMD’nin ATI’yi almas?yla beraber DX10 tabanl? Radeon HD 2000 ailesinin ç?k??? kesi?iyordu. HD 2000 ailesinden, HD 7000 ailesine kadar benzer bir isimlendirme stratejisi izleyen AMD, yeni nesille beraber isimlendirmesini de?i?tirdi.

Art?k üst seviye ekran kartlar?n? R9 ailesi alt?nda s?ralayacak olan AMD, orta ve alt segment kartlar? da R7 ailesine dahil ediyor. ?nceledi?imiz model de R9 ailesiin giri?i say?lan, 290X ve 290 modellerinin alt?ndaki 280X.

AMD Radeon R9 280X ile tan??al?m

Esas?nda isim olarak bize farkl? olarak gelen bu ekran kart?, yap? olarak oldukça tan?d?k. Radeon HD 7970 modelinde kullan?lan Tahiti XT GPU’sunun geli?tirilmi? bir revizyonunu üzerinde kullanan R9 280X, daha yüksek saat h?zlar?yla dikkat çekiyor. Aradaki en belirgin farkl?l?k bu diyebilirim.

Yükselen h?zlarla beraber artmas? gereken s?cakl??a, geli?mi? DirectCu II so?utucusu ile müdahale eden Asus, hem sessiz hem de az ?s?nan bir ekran kart?n? bizlere sunuyor.
.
Overclock performans?n?n da kötü olmad??? ekran kart?n?, GPU taraf?nda 1115 MHz’e, bellek taraf?nda ise 6600 MHz’e kadar h?z a??rtt?k. Tabi GPU’nun ince ayar ve voltajlarla 1150 MHz ve üzerini rahat görebilece?ini de hat?rlatal?m.


0 Yorumlar