src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/windows_tablet.jpg” alt=”windows_tablet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4362″ />

?u ana kadar üretilmi? olan ço?u Windows i?letim sistemli tableti denedik, bunun yan? s?ra çok fazla yorum ve inceleme geldi. Hepsinin gösterdi?i ortak noktalardan biri de Windows tabletlerin Apple tabletlere göre pilinin çok daha çabuk bitmesi. Ortaya böyle ciddi bir iddia AnandTech taraf?ndan at?l?rken Microsoft’tan aç?klama gecikmedi.

Tart??malar Coding Horror blog’unun sahibi Jeff Atwood’un PC ve Mac kar??la?t?rmalar?yla ba?lad?. AnandTech’in verileri ve kendi yapt??? testlerden toplad??? verileri analiz eden Atwood’un vard??? sonuçlar, ilgi çekici oldu?u kadar endi?e vericiydi. Anandtech’in 2008 model 15 inç MacBook Pro’da yapt??? testler, farkl? i?letim sistemlerinin ayn? donan?m üzerinde oldukça farkl? pil performanslar? sergilediklerini ortaya koydu (OS X 10.5.7 (Leopard), Windows Vista X64 SP1 ve Windows 7 RC). Shimpi’nin testlerine göre MacBook Pro, OS X alt?nda neredeyse 2 saat daha fazla dayan?yordu.

Geçti?imiz hafta Surface 2’yi test eden Atwood ise onun yakla??k 6.6 saat pil ömrü sundu?unu ortaya ç?kard?. “Surface Pro 2, 42Wh’l?k bir pile sahip, bu nedenle 11 inç’lik Air’e kapasite olarak yak?n.” “Ancak Air, Microsoft’un en iyi donan?m ve yaz?l?m birle?iminden neredeyse 2 kat daha fazla pil ömrü sa?l?yor. Bu ?ok edici bir geli?me, hatta bir skandal.”

Microsoft ise yapt??? aç?klamada bu tür bir kar??la?t?rman?n (Mac’e Windows yükleyerek kar??la?t?rma yapman?n) adil olmad???n? söyledi. Microsoft, Apple’?n Boot Camp’?n?n Mac donan?m? ile i?letim sistemi aras?nda çok ince bir kod katman? sundu?unu, temel Boot Camp yüklemesinin genel, optimize edilmemi? sürücülerden faydaland???n? söyüyor. Microsoft’a göre sürücüler, pil ömründe anahtar öneme sahipler. Yaz?l?m devi, piyasadaki Asus, Dell, Lenovo gibi üreticilerin sürücü optimizasyonu konusunda önemli çal??malar yapt?klar?n?, Apple’?n Boot Camp’?n?n bu konuda geride kald???n? savunuyor.


0 Yorumlar