ASUS ROG Swift PG278Q

Republic of Gamers (ROG), oyun için özelle?tirilmi? yetenekleri, tasar?m? ve  NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisini bar?nd?ran en iyi 27-inç WQHD oyuncu monitörünü piyasaya ç?kar?yor. ASUS ROG Swift PG278Q fiyat konusuna de?inecek olursak yeni monitörün bin 200 dolar seviyesinde oldu?unu söyleyebiliriz.

?stanbul, Türkiye (16 Temmuz 2014) – ASUS, ROG Swift PG278Q 27-inç oyuncu monitörünü düzenlenen özel bir etkinlikle tan?tt?. ASUS ve NVIDIA’n?n SALT Galata’da düzenledi?i etkinlikte tan?t?lan monitör, içerisinde NVIDIA’n?n oyunculara yönelik geli?tirdi?i G-SYNC teknolojisini de bar?nd?r?yor.

Etkinlikte ASUS Türkiye’den ?? Geli?tirme Müdürü Erkan GENÇ ve NVIDIA EMEAI GeForce ve Tüketici Ürünleri’nden sorumlu Halkla ?li?kiler Müdürü Benjamin BERRAONDO, ROG Swift PG278Q ve G-SYNC teknolojisi hakk?nda bilgiler verdiler. SALT Galata’da düzenlenen etkinlikte kat?l?mc?lar, G-SYNC’in di?er monitörlerle olan fark?n?, haz?rlanan iki farkl? PC’de görme ?ans?na da eri?ti.

Swift PG278Q, WQHD (2560 x 1440) çözünürlük, h?zl? 144Hz tazeleme oran?, 1ms tepki süresi ve birçok ergonomik ayarlama imkan? sunuyor. ROG Swift ayn? zamanda en iyi oyun tecrübesini sunmak için ASUS’a özel GamePlus, Tazeleme Oran? Turbo tu?u ve NVIDIA® G-SYNC™ teknolojilerini bar?nd?r?yor.

En ?yi Oyun Tecrübesini ve S?rad??? Görselli?i Ya?ay?n

144Hz tazeleme oran? ve 1ms tepki süresiyle art?k hareket bulan?kl??? ve tak?lma ya?amayacaks?n?z. Bununla birlikte rekabete dayal? oyunlarda daha ak?c? oynan??la birlikte büyük avantaja sahip olacaks?n?z. ROG Swift PG278Q ayn? zamanda ASUS’a özel GamePlus teknolojisini de içinde bar?nd?r?yor.

GamePlus, monitörde ekstra ni?angah ve sayaç görmenizi sa?layan bir teknoloji. Oyuncular dört farkl? ni?angahtan birini seçebilir ya da gerçek zamanl? strateji oyunlar?nda rakiplerine üstünlük sa?lamak için sayaç kullanabilirler. Bu araçlar oyuncular?n pratik yaparak oyun yeteneklerini geli?tirmelerini sa?lar.

ROG Swift PG278Q ayr?ca grafik sürücünüzün kontrol arayüzüne girmeden tazeleme oran?n? de?i?tirmenizi sa?layan bir tu?a da sahiptir. 60, 120, 144Hz oranlar?ndan birini seçerek, oyununuza ara vermeden devam edebilirsiniz.

PG278Q, do?al WQHD ç?k??? için DisplayPort 1.2, çift USB 3.0 giri?i, VESA duvara asma adaptörü uyumlulu?u, yükseklik ayar?, çevirme, a?a??-yukar? e?me ve dikey döndürme gibi birçok ergonomik ayar? oyunculara sunuyor.

Ak?ll? kablo yönetimine de sahip olan monitör, masa üstünüzün kablo karma?as?na yenik dü?mesini engeller. 6mm’lik super ince çerçevesi de çoklu-ekran kurulumlar? için ideal seçimdir. Kullan?m tecrübesini kolayla?t?ran di?er bir özelli?i ise, monitör ayarlar?n? yapman?z? di?erlerine göre oldukça basitle?tiren 5-yön navigasyon joystick’tir. Bu joystick’le birlikte OSD ayarlar? daha önce hiç olmad??? kadar rahatl?kla yap?labiliyor.

NVIDIA G-SYNC™’le güçlendirilmi? Dünyan?n ?lk ve En H?zl? WQHD Monitörü

ROG Swift PG278Q NVIDIA® G-SYNC™ teknlojisini sunan, dünyan?n ilk WQHD monitörüdür. Devrimsel NVIDIA® G-SYNC™ görüntü teknolojisi, monitörün tazeleme oran?n?, grafik i?lemci ünitesiyle (GPU) senkronize eder. Bu sayede ekran y?rt?lmas?, tak?lmalar ve gecikmeler ya?anmadan, en ak?c? oyun tecrübesini sunar. G-SYNC™ teknolojisi, nesnelerin daha keskin, daha canl? ve oyun s?ras?nda daha ak?c? görünmesini sa?lar.

Swift PG278Q nas?l tasarland??

?lk olarak oyuncular?n üst düzey bir oyuncu monitöründe neye ihtiyaç duyduklar?n? ve monitörden ne istediklerini ö?renmemiz gerekiyordu. Daha önce de oyuncu monitörleri ürettik, ancak her yeni ürünümüzde oldu?u gibi Swift PG278Q’da da daha iyisini yapmal?yd?k.

Çe?itli aktivitelerde ve PC oyuncular?yla ve eSpor tak?mlar?ndan geri dönü?ler ald?k. Birçok oyuncu bize Full HD’den daha yüksek bir çözünürlük ve bu çözünürlükte bulan?kl?k olmadan kaliteli bir görüntüye sahip olmak istediklerini belirtti.

G-Sync’ten önce oyuncular bu gibi problemleri V-Sync’le çözmeye çal???yorlard?. NVIDIA®’n?n G-SYNC™’i, 144Hz / 1ms tepki süresiyle birle?ince, oyuncular en dü?ük bulan?kl?k ve s?f?r ekran y?rt?lmas? özelliklerine sahip oldular.

Full HD’nin de üstüne ç?kmak için WQHD (2560 x 1440) çözünürlü?e ula?t?k. 144Hz tazeleme oran?n? da sunmak için özel bir LCD panelin üretilmesi gerekiyordu. ROG Swift’in paneli de sadece ASUS’a özel.

Bir oyuncu ürünü, s?k?c? bir tasar?ma da sahip olamaz. Tasar?mla birlikte sa?lam bir monitör de oyuncular?n ihtiyac?d?r. Bu nedenle hem görünü?, hem de uzun süreli kullan?m için ROG Swift’te üstün bir tasar?m bulunuyor. Üzerinde G-SYNC gibi güçlü bir donan?m bulunan ROG Swift, ak?ll? havaland?rma sistemiyle birlikte uzun süreli oyun seanslar? için de uygun seçenek haline geliyor.

ASUS Displays AR-GE tak?m? ve NVIDIA tak?m?’n?n ROG Tasar?m Merkezi’yle ortak çal??mas?yla birlikte, oyunculara yara??r bir monitör olan ROG Swift PG278Q ortaya ç?kt?.


0 Yorumlar