src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/12/asus_logo.jpg” alt=”asus_logo” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-6289″ />

ASUS, En ?yi Küresel Tayvan Markalar? 2014 Ödülleri’nde bir numaral? Tayvan markas? unvan?n? ald?. Üst üste ikinci y?l bu ödülü kazanan ASUS, toplamda on ikinci kez Tayvan’?n en büyük üç uluslararas? markas? aras?nda yer alma ba?ar?s?n? gösterdi. ASUS’un tahmini marka de?eri 1,723 milyar ABD dolar? olurken, ?irket rekabetin yo?un oldu?u pazarda istikrarl? büyümesini sürdürüyor.

ASUS Ba?kan Yard?mc?s? S. Y. Hsu, konuyla ilgili ?u aç?klamay? yapt?: “?kinci y?l üst üste Tayvan’?n En ?yi Küresel Markas? Ödülü’nü kazanmaktan gurur duyuyoruz. 2014, özellikle de ZenFone’un piyasaya sürülmesiyle birlikte ASUS için harika bir y?l oldu. ZenFone, tüm tüketicilere üstün teknoloji sunarken, tüketiciler de y?l?n üçüncü çeyre?inde ZenFone’u Tayvan’da pazar pay? olarak bir numaral? telefon yaparak buna kar??l?k verdi. ?nan?lmaz? Aray?? olarak tan?mlad???m?z marka vaadimizi sürdürürken, herkese zahmetsiz ve keyifli, dijital bir ya?am? sunma kararl?l???m?z? da devam ettirece?iz.”

ASUS, 2014 y?l? boyunca ZenFone, ZenWatch ve EeeBook X205 gibi önemli ürünleri piyasaya sunarak inovasyon gelene?ini sürdürdü. Güzel tasar?m, yüksek kaliteli materyaller ve ak?c? i?levsellik sunan ASUS ZenUI özelli?ine sahip ZenFone ak?ll? telefon serisi, kullan?c?lara benzersiz bir mobil deneyim sunuyor. ASUS’un ilk giyilebilir cihaz? olan yeni ZenWatch, kullan?c?lar?n ki?isel ya?am rehberi görevi görecek niteliklere sahip. Ola?anüstü tasar?m?yla dikkat çeken ZenWatch, ASUS ZenFone ve di?er Android ak?ll? telefonlarla müthi? bir uyum sa?layarak kullan?c?lara ihtiyaç duyduklar? bilgiyi, ihtiyaç duyduklar? anda sa?l?yor. ?konik EeePC konseptini devam ettiren EeeBook X205 ise, en yeni teknolojiyi, kompakt ve hafif bir tasar?mda birle?tirerek, hareketli ya?am tarz?n? benimseyen tüketiciler için mükemmel bir yol arkada?? olarak öne ç?k?yor. 11,6 inç Windows 8.1 i?letim sistemli bu dizüstü bilgisayar tam boyutlu klavyesiyle de dikkat çekiyor.

Tayvan Ekonomi ?li?kileri Bakanl???’na ba?l? Endüstriyel Geli?im Ofisi ve uluslararas? marka dan??manl?k ?irketi Interbrand taraf?ndan düzenlenen Tayvan’?n En ?yi Küresel Markalar? Ödülleri, Tayvan markalar?n?n küresel pazarlardaki konumlar?n?n belirlenmesi aç?s?ndan önemli görülüyor. Ödüller, ?irketin finansal performans?n?, markan?n tüketicilerin sat?n alma karar?ndaki rolünü ve rekabetteki gücünü belirleyen marka de?erinin de?erlendirilmesiyle veriliyor.


0 Yorumlar