netapp

?statistik ve veri dendi?inde akla global pazarda ilk gelen isimlerden biri olan NetApp, geride b?rakmaya haz?rland???m?z y?la ili?kin istatistiklerini tüm dünya ile payla?t?. A?a??da da grafik halinde görebilece?iniz istatistiklerden sonra ?irketin ne denli projelerde oldu?u ve nas?l ba?ar?lar?n alt?na imza att???n? daha net anlayaca??z.

Veri depolama ve yönetimi alan?nda dünyan?n lider ?irketlerinden NetApp, 2014’ün en unutulmaz anlar?na dair verilerle ilgili bir ara?t?rma yapt?. F?FA Dünya Kupas?’ndan Grand Prix araba yar???na kadar pek çok projede ve zaferde veri patlamas? ya?and?.

1


0 Yorumlar