apple_pay

iOS 8’in tan?t?m?yla birlikte Apple’?n kullan?c?lar?n hayat?na soktu?u bir ba?ka ?ey de Apple Pay olmu?tu. Pratik ve h?zl? bir ?ekilde telefonunuzdan ödeme yapman?z? sa?layan bu uygulama ilk ç?kt??? ayda Amerika’daki mobil ödeme pazar?n?n yüzde 1’ine sahip olmu? bile. ?u an sadece Amerika’da kullan?labilen uygulama yak?n zaman içerisinde Avrupa’ya da gelecek. Avrupa’yla birlikte ülkemizde de kullan?lmas? beklenen uygulamaya restoranlar?n ne kadar k?sa sürede uyum gösterece?i ise merak konusu.

Pazara h?zl? giri? yapt?

Toplam online ödemelerin yüzde 1’ine hakim olan Apple Pay’?n ilk ay?nda yakalad??? bu pay?n etkileyici oldu?u belirtiliyor. Yeni mobil sistemin toplam pazarda kazanad??? Yüzde 1’lik pay?n yan? s?ra yemek harcamalar?nda da popüler oldu?u gelen veriler aras?nda. Kullan?c?lar, a??rl?kl? olarak yemek ödemelerini Apple Pay ile yap?yorlar.


Yemek ödemelerinde popüler

Apple Pay’?n zirvede oldu?u restoranlar?n ba??nda Whole Food yer al?yor. ?kinci s?rada ise Wallgreens bulunurken, Mc Donald’s üçüncü s?rada yer al?yor. Giderek yayg?nla?an sistemin 20 Ocak tarihine kadar 200 binin üzerinde perakende noktas?nda kullan?lmas? bekleniyor.


0 Yorumlar