src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2015/04/asus_vivowatch.jpg” alt=”asus_vivowatch” width=”580″ height=”330″ class=”alignnone size-full wp-image-6527″ />

Bu senenin ak?ll? saatler için bir ç?k?? y?l? olaca??n? daha önceki yaz?lar?m?zda sizlere defalarca anlatm??t?k; nitekim sektörde ya?anan geli?meler de bize bunu aç?k bir ?ekilde kan?tl?yor. Daha önce ZenWatch’u tan?tm?? olan Asus, ?imdi de onun bir alt modeli olarak tan?mlayabilece?imiz modeli resmi olarak internete sundu. Apple Watch’un henüz sat??a sunulmadan önsipari? say?s?yla bile Android Wear’i geride b?rakmas?n?n ard?ndan Asus’la birlikte Google’?n istedi?i dengenin yakalanmas? büyük ihtimal. Orta segmentte yer alan Asus VivoWatch hem fiyat?yla hem de teknik özellikleriyle dengeli bir ak?ll? saat olmu?.

Ak?ll? saatlerin en büyük sorununun pil ömrü oldu?u dü?ünüldü?ünde, Asus VivoWatch’?n 10 günlük pil ömrü ile batarya konusunda seviye atlad???n? söylemek mümkün. Pil ömrünün d???nda spor odakl? bir saat olan VivoWatch, spor aktivitelerinizi, uyku düzeninizi ve kalp at?? h?z?n?z? ölçme gibi özelliklere sahip.

VivoWatch çok ??k bir tasar?ma sahip olmasa da pil ömrü ile bu aç???n? kapatacakt?r. IP67 sertifikas?na sahip olan cihaz, suya ve toza dayan?kl? bir yap?da. Android Wear’?n siyah beyaz bir versiyonunu kullanan VivoWatch, Android Wear ve 10 günlük pil ömrünü bir araya getirerek bir ilke imza at?yor. Cihaz?n fiyat?na gelecek olursak, VivoWatch’?n yakla??k 160 dolar seviyelerinde bir fiyata sahip olaca?? tahmin ediliyor.


0 Yorumlar