src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/atomico_turkiye-300×210.png” alt=”” title=”atomico_turkiye” width=”300″ height=”210″ class=”alignnone size-medium wp-image-1132″ />

Skype’?n sahibi olan ?irket Atomico geçti?imiz gün ?stanbul’da bir konferansa kat?ld?. Skype’?n kurucusu ve ?irketin de sahibi olan Niklas Zennström bu konferansta konu?mac? olarak yer ald?. ?irket olarak hedeflerini ve vizyonlar?n? aç?klayan Zennström, ?stanbul’da bulundu?u sürece devlet adamlar?yla da görü?tü.

Santralistanbul Kampüsünde gerçekle?en konferansta konu?an Niklas Zennström bakal?m Türkiye’de bir yat?r?ma kalk??acak m?? Ayr?ca konferansta Cem Boyner de bir konu?ma gerçekle?tirdi. Boyner Holding geli?im ve kurulum a?amas?ndaki olaylar? içtenlikle anlatan Cem Boyner, ö?rencilerle tecrübelerini de payla?t?. Ayr?ca iyi bir giri?imci oldu?unubelirten Niklas Zennström, ö?rencilere hayallerinizi gerçekle?tirmeyi denemekten sak?nmay?n diye ö?ütte de bulundu.


0 Yorumlar