Avea Woops

Türkiye’deki ak?ll? telefonlar? kullanan büyük bir ço?unlu?u tahmin edildi?i gibi genç kesim. Ve genç kesim de hem aramalar?, hem mesajla?may? hem de internette sörf yapmay? bir arada kullan?yor. Her kesmin ihtiyac? farkl? olabilecekken ki?iye özel tarifeler Avea taraf?ndan hayata geçirildi. Avea Woops servisiyle mü?terilere sunulan toplam 2 milyon 97 bin 151 paket seçene?i yer al?yor.

Gençlik segmentinde, genel pazar pay?n?n üzerinde bir orana sahip olan Avea, bu güçlü altyap?s?n? kullanarak Woops ile gençli?in ritmini yakalamay? ve Woops ile gençlerin h?zl? de?i?en dünyas?na, her hafta de?i?ik bir teklifle cevap vermeyi hedefliyor.

Yo?un ilgi ile kar??la?an Woops’a dair kapsam? profesyonel bir kapsamda ele almak istedik ve Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Deh?an Ertürk’ün Avea’n?n yeni gençlik markas? slogan? ile günyüzüne ç?kan Woops’una dair görü?lerinin sat?r ba?lar?n? bir araya getirdik.

“2 milyondan fazla ki?iselle?tirilmi? paketle gençlere ho?geldiniz diyoruz”

“Fonksiyonel fayda aç?s?ndan daha güçlü olu?umuz ve yarataca??m?z teklif dinamizmi sayesinde, taklit edilmesi ve cevap verilmesi zor bir gençlik markas? yaratt?k” diyen Avea Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Deh?an Ertürk; “Hedefimiz, gençlerde ‘Acaba s?radaki ne olacak?’ merak?n? canl? tutarak; rekabette farkl?l??? yakalamak. Woops çat?s? alt?nda ilgi çekici ve benzersiz f?rsatlar sunarak ‘Woops’da sürekli bir ?eyler oluyor’ alg?s?n? yerle?tirip güçlendirmek istiyoruz. 2 milyondan fazla ihtiyaca göre, mikro düzeydeki ki?iselle?tirilmi? paketle gençlere ho? geldiniz diyoruz” dedi.
Ertürk, Woops’u yaratmalar?nda etken olan, markan?n do?u?unu tetikleyen faktörleri de ?öyle aktard?:
Genç ve dinamik bir kullan?c? profilinin a??rl???n? ortaya koyan mobil ileti?im istatistiklerinin de aç?kça gösterdi?i gibi, Türkiye’de hem ekonomik hem de marka de?eri anlam?nda sürdürülebilir büyümenin yolu, gençleri anlay?p onlar?n beklentilerine h?zl? ve etkili yan?t verebilmekten geçiyor.
Bu kapsamda, Avea markas?n?n gençlik harici kitle taraf?ndan daha fazla tercih edilmesini sa?lamak ad?na ana markay? yeniden konumlarken gençlik segmentini ayr? bir markayla yönetmeyi seçtik.”


0 Yorumlar