src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/baidu.jpg” alt=”baidu” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3685″ />

Çin’in en çok kullan?lan arama motoru olarak Google’? geçmeyi ba?aran tek firma olan Baidu’dan mobil alana da yat?r?m geliyor. Bu yat?r?m? Çin’de gerçekle?tirecek olan firma 1.09 milyar dolarl?k bir bütçe ay?rm?? durumda. ?u anda Çin’in en büyük wireless sistemi olan 91 Wireless’? sat?n almay? planlayan Baidu, bu firman?n yüzde 57.4’lük k?sm?n? 1.09 milyar dolarla sat?n alacak. Baidu geri kalan bölüm için de 800 milyon dolarl?k bir teklifte bulunacak ancak bunun için halen bir sonuç elimizde yok. ?nternet dünyas?ndan sonra mobil platformun içinde oldu?u yükseli?i de gözünden kaç?rmayan Baidu’nun geç de olsa bu alana da yat?r?m yap?yor olmas? tabi ki Çin’in i?ine geliyor, ama bakal?m yat?r?mdan global sesler yükselecek mi?

Çin’de Google ile anla?mal? olan ve tüm Android uygulamalar? da??tan 91 Wireless sat?ld?ktan sonra Baidu’nun eline çok büyük bir koz geçecek. Hem en büyük rakibiyle büyük bir al??veri? içerisinde olacak hem de iPhone ve iPad uygulamalar?nda da söz sahibi olacak. Geride b?rakt???m?z sene yani 2012 y?l?nda 150 milyar yuanl?k bir pazara sahip olan Çin mobil internet pazar?n?n 2014 y?l?nda 300 milyar yuana, yani iki kat?na ula?mas? bekleniyor; Baidu’nun ne kadar ak?ll?ca bir yat?r?m yapt???n? buradan görebiliriz.


0 Yorumlar