battery

Teknolojinin geli?mesiyle birlikte onlardan al?nan verimler de artt?. Son zamanlarda ortaya ç?kan birçok i?letim sistemi bizlere saatlerde bile ak?ll? bir deneyim sunarken bu konudaki tek sorunumuz bataryalar gibi gözüküyor. Full HD ekranlar?n ve büyük uygulamalar?n büyük güç sarf etmesi sonucu bataryalar?n da ömrü gittikçe azal?yor; neredeyse telefonlar? en dü?ük performans?na çekiyoruz. Geli?tiriciler taraf?ndan bu konuya kal?c? bir çözüm getirilene dek batarya ömrünü uzatacak taktikleri kendimiz geli?tirmeliyiz; hem dizüstü bilgisayarlar hem de mobil cihazlar için. Biz de bu yaz?m?zda sizlere batarya ömrünü uzatma ad?nda bir liste haz?rlad?k.

Yüzeysel Desarj!
Piliniz tamamen bitti?inde de?il de sarj? tamamen bitmeden sarj etmek pil ömrünü uzatabiliyor. Yap?lan ara?t?rmalar yüzeysel desarjlar?n pil sarj döngüsünü say?s?n? artt?r?yor. Buna örnek vermek gerekirse ?unu söyleyebiliz. Yüzde 50’ye dü?en sarj? iki kere sarj etmeniz gerekiyor. Tamamen biten bir pili bir kez sarj etmenizden daha az zarar verecektir.

Sarj? tamken sarjda b?rakmay?n!

Telefonunuz yada bilgisayar?n?z tamamen sarjl? biçimde b?rakmamal?s?n?z. Lityum iyon pillerini yüzde 100 sarj etmeniz gerekmiyor. Yüzde 50 ile 80 aras? sarj olmas? daha iyidir. Pil ömrünü uzatmak istiyorsan?z bu durumu dikkate al?n.

Ayda bir kere tam sarj!

Bu öneri kula?a biraz ilginç gelebilir. Fakat pilinizi yüzeysel desarj ederken ard?ndan kalibrasyonunu kaydedebilir. Üreticiler bu konuda kalan pil de?erinin do?ru görünmesi için ayda bir kere tam desarj etmenizi öneriyor. Yni sonuna kadar kullanman?z? öneriyorlar.

Serin havada muhafaza etmek!

Pil ya?am ömrünü uzun tutmak için s?caktan ziyade so?uk bir alanda daha az tükenecektir. Laptop stand? gibi bir çözüme ba?vurman?z önerilir.


0 Yorumlar