iphone_6

Bu y?l?n son dönemine do?ru sat??a sunulmas?n? bekledi?imiz iPhone 6 için her geçen gün yeni bilgiler ve iddialar gelmeye devam ediyor. Bu iddialar?n ço?unun as?ls?z oldu?unu kabul edebiliriz, ancak Apple’?n yine bizlere mükemmel bir telefon sunaca?? kesin. Yap?lan ara?t?rmalara göre ise iPhone 6 mükemmel ekran? ve tasar?m? sayesinde iPhone 5S’e oranla çok daha iyi sat?? de?erlerine sahip olacak. Bu oran yüzde 20 olarak tahmin edilirken yukar?daki prototiplerden biriyle gelmesi halinde bu oran artabilir bile.

S?z?nt?lar bir kenarda dursun, cihaz? görmeden bile sat?? rakamlar?n? yorumlayabilecek insanlar bulunuyor. Ünlü analist Morgan Stanley’de bu ki?ilerden birisi. Stanley’e göre Apple kar??m?za çok garip bir ürün ç?kartmad??? sürece iPhone 6 öncülü iPhone 5S’den %20 daha fazla satacak. Ekran?n büyümesinin iPhone sat??lar?n? artt?raca??n? söyleyen Stanley, iPad sat??lar?n?n da bundan %1 oran?nda kötü etkileyebilece?ini, ancak Apple’?n çok daha fazla kar edece?ini aktard?.

iPhone 5S ile %7 daha fazla kar!
Apple’?n geçti?imiz y?l tan?tt??? ak?ll? telefonu iPhone 5S, tek ba??na ?irketin kasas?ndaki paray? %7 oran?nda artt?rm??t?. iPhone 6’n?n sat??lar? Morgan Stanley’in söyledi?i gibi gerçekle?irse önümüzdeki y?llarda Apple’?n yapt??? büyük yat?r?mlarla kar??la?abiliriz.


0 Yorumlar