teknolojik_urun

Devir art?k teknoloji devri oldu ve ald???m?z saatler bile ak?ll? bir hale getirildi. Durum bundan ibaret olunca tabi ki hepimiz zaman içerisinde bu konuda bilgilendik; yine de halen dikkat edilmesi gerekenler konusunda s?k?nt?lar ya?am?yor de?iliz. Biz de bu yaz?m?zda sizlere teknolojik ürün al?rken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bir liste haz?rlad?k. Bu konuda ilk dikkatinizi çekmesi gereken konu ürünün sahte ya da imitasyon olup olmad???; bundan sonra ise teknik konularda bilgili olaca??z.

Erken sat?n alma i?lemi
Ürün piyasaya ç?kt??? zaman almak zorunda de?ilsiniz. Hem bütçenize zarar hem de sonradan giderilecek olan sorunlarla kar??la?abiliyorsunuz.

Yanl?? Windows seçimi

Kullanabilece?iniz ve ihtiyac?n?z? kar??layacak olan Windows i?letim sistemini seçmeniz gerekiyor.

Depolama ürünlerinde cimri davranmak

SSD, USB bellek ve sabit disk için küçük boyutlular? sat?n almak sonras?nda pi?manl?k getirecektir. Genellikle daha ucuz oldu?u için tercih edilen küçük boyutlu depolama alanlar?n? almadan önce iyi bir ara?t?rma yapman?z gerekiyor. Yoksa i?letim sistemi fazlaca GB alan? götürürken geri kalan alan da neye u?rad???n?za ?a??rabilirsiniz.

Bulut hizmetleri

Yava? bir internet ba?lant?s?na sahip olan bilgisayar kullan?c?lar? bulut hizmetlerinden faydalanmay? alternatif olarak görebilir. Hizmetleri çok h?zl? sunmay? amaçlayan bulut depolamalar? kullanmadan önce internetiz yava?sa bir kez daha dü?ünün.

Yedekleme yapmamak

Yaz?l?mlar?n?z? daima güncellerken yede?ini alman?z? öneriyoruz. Büyük bir yaz?l?m güncellemesinde oldu?u gibi.. Verileriinizin yedeklenmesi gerekti?ini herkes bilir fakat bunu do?ru bir ?ekilde yapmak gerekiyor. Maalesef verilerimiz kaybedince yedekleme i?lemini hat?rl?yoruz. Umuyoruz ki önemli verilerinizi kaybetmezsiniz. Çünkü sonucu sizin için üzücü ve kötü olabiliyor.

3 boyutlu televizyonlara fazla para harcamak

3 boyutlu televizyonlar?n yerini art?k 4K ve Ultra HD TV’ler yer almaya haz?rlan?yor. Art?k 3D televizyonlar?n? gözlüksüz kullan?mlar?n? geli?tirilecek ve tekrar gündemi me?gul edecektir. Fakat ?imdilik 3D TV’ler demode olmu? olarak görünüyorlar.

Ücretsiz uygulamalar

Ücretsiz olarak gördü?ümüz bütün mobil uygulamalar?n? indirmek elbette bilinçli bir durum de?il. Para ödemeden alaca??n?z uygulamalar ço?u zaman video reklamlar? anlam?na gelebiliyor. Elbette tüm uygulamalarda böyle bir?ey söz konusu de?il.

Ucuz yaz?c? kurban? olmak

Yaz?c?lar?n iyi bir yat?r?m oldu?unu dü?ünerek sat?n alm?? olabilirsiniz. Eve gelene kadar uygun bir fiyata sahip olan yaz?c?lar evrende nadir bulunan bir madde kadar pahal?.

Yanl?? format

Bilgisayar?n?zda bulunan dosyalar? yanl?? formatta saklamakta iyi bir durum de?iltir. Herhangi bir ?eyi uzun y?llar sonras?nda hala kullanmak istiyorsan?z popüler olan bir format? kullan?n. Sadece bir firman?n deste?inin vermi? oldu?u ba??ml? bir format seçmekten kaç?n?n.


0 Yorumlar