BattleHack

?lk olarak geride b?rakt???m?z sene düzenlenen, dünyan?n her taraf?ndan 2 bin geli?tiricinin kat?l?m sa?lad??? BattleHack bu sene daha büyük bir kapsamda düzenleniyor. Geçen seneye oranla çok daha büyük bir hacker etkinli?i bizleri beklerken Türkiye de etkinli?in düzenlenecek oldu?u ülkeler aras?ndaki yerini ald?. ?stanbul’da düzenlenecek olan etkinli?e kat?l?m tamamen ücretsiz.

Tel Aviv, Miami, San Francisco, Toronto, Berlin, Chicago, Var?ova ve Boston gibi ?ehirlerle birlikte düzenlenecek BattleHack ?stanbul, bo?az?n ev sahipli?i yapaca?? ilk developer (geli?tirici) odakl? etkinlik olacak.

BattleHack ?stanbul için kat?l?m tamamen ücretsiz

Dünyan?n en büyük “geli?tirici” odakl? organizasyonlar?ndan biri olan BattleHack’te geli?tiriciler, PayPal API ya da Braintree ve Venmo SDK kullanarak, yerel veya global bir probleme çözüm olacaklar?n? dü?ündükleri bir uygulama geli?tirerek, yarat?c?l?klar?yla insan?n akl?n? ba??ndan alacak kodlamalar? ortaya koyuyorlar. Üstelik BattleHack’e kat?l?mda hem konu s?n?rlamas? hem de ücret yok!

Maratonun dördüncü dura?? Sait Halim Pa?a Yal?s?

Dördüncü raundu 26-27 Nisan tarihleri aras?nda Sait Halim Pa?a Yal?s?’nda düzenlenecek BattleHack ?stanbul’un birincileri, Viking baltas? ve Amerika seyahatine hak kazanarak ‘Türkiye’nin En ?yi Geli?tiricisi’ ünvan?yla ABD-Kaliforniya-San Jose’deki büyük finale kat?lacak. Burada tüm ülkelerin finalistleri 100 bin dolarl?k büyük ödül için mücadele ederken, ikincilik ödülü PS4, üçüncülük ödülü ise 100 dolar de?erinde sürpriz bir ödül olacak.


0 Yorumlar