Beats Music Aç?l?yor, Geçti?imiz ay?n sonunda yenilenen Beats Studio kulakl?klar? görücüye ç?karan Beats by Dre, bir taraftan da müzik servisi Beats Music’i kullan?c?larla bulu?turma haz?rl??? içinde. Spotify, Pandora ve önümüzdeki ay kullan?ma sunulmas? beklenen iTunes Radio’ya rakip olaca?? söylenen Beats Music isimli müzik servisinde 20 milyon ?ark?n?n olaca?? GigaOM taraf?ndan ifade ediliyor.

Müzik servisi için ünlü sanatç?larla çal??may? planlayan ?irketin Beats Music servisinde kullan?c?lar taraf?ndan olu?turulan çalma listelerinin de yer alaca?? dile getiriliyor. Bu ?ekilde ünlü sanatç?lar?n hangi ?ark?lar? dinledi?i, sanatç?lar?n olu?turduklar? çalma listelerinden kolay bir ?ekilde ö?renilebilecek. Çalma listelerinin sürelerinin 70 dakika olaca?? da konu?ulanlar aras?nda. ?u anda beatsmusic.com isimli internet sayfas?na girdi?inizde Beats Music servisinin çok yak?nda kullan?c?larla bulu?aca?? yaz?yor.


0 Yorumlar