src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/beats_music.jpg” alt=”beats_music” width=”450″ height=”281″ class=”alignnone size-full wp-image-4146″ />

The Next Web’den gelen aç?klamalar dünyan?n en çok tercih edilen kulakl?k markas? olan Beats’in müzik servisinin yak?n zamanda kullan?ma aç?laca??n? gösteriyor. Beats Audio taraf?ndan aç?lacak olan web müzik servisi Beats Music ad?yla kullan?c?larla bulu?turulacakken ilk önce sadece PC üzerinden kullan?labilecek. Ard?ndan ise iOS ve Android platformlar?nda da yerini alacak. ?lk önce Amerika’da kullan?ma aç?lacak olan servis yak?n zamanda tüm ülkelere da??t?lacak.

Ünlü ses aksesuarlar? imalatç?s? COO firmas?n?n genel müdürü Luke Wood, bu uygulaman?n Spotify ve Rdio gibi di?er rakip programlardan oldukça farkl? olaca??n? aç?klad?. Uygulaman?n çok özel bir fikirle tasarland???n? ve geli?tirildi?ini belirten Wood, uygulaman?n odak noktas?n?n kullan?c?lara kolay bir kullan?m ve dilediklerine ula?abilme imkân? sa?lamak oldu?unu da belirtti.

Beats Music’in kim oldu?umuzu, kim oldu?unuzu, ne dinledi?imizi, ne sevdi?imizi, daha önce ne dinledi?imizi ve müzik zevkimize göre ne dinleyebilece?imizi bize sunan bir uygulama olmas? bekleniyor.

Bu senenin ba?lar?nda Beats ve Apple’?n bir i? ortakl??? yapaca?? yönündeki söylentiler oldukça yayg?nd?. Beats firmas?n?n CEO’su Jimmy Lovine ve Apple firmas?n?n CEO’su Tim Cook geçti?imiz ?ubat ay?nda bir proje kapsam?nda bulu?mu?lard?. Yeni bir i? ortakl???n?n do?up do?mad??? yönündeki sorular?n aksine Apple, Haziran ay?nda iTunes Radio uygulamas?n? piyasaya sürmü?tü.

iTunes Radio uygulamas? ise geçen ay iOS 7’nin tan?t?m? ile beraber resmi olarak duyurulmu?tu. Böyle bir hamlenin üstüne bir de Beats Audio ile yap?lan bu giri?im kula?a oldukça ilginç geliyor. Piyasada bulunan di?er müzik uygulamalar?n aksine bakal?m Beats Music, müzik severlerin dikkatini çekmek için nas?l bir hamle yapacak?


0 Yorumlar