src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/bilinmeyen_dosya.jpg” alt=”bilinmeyen_dosya” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2926″ />

Bir müzik ya da film indirdiniz ama uzant?s? hiç bilmedi?iniz bir ?ey ç?kt? ve hiçbir uygulama onu açam?yor mu? Ya da bu gibi durumlar her türlü dosyada ba??n?za gelebilir. Bu bilinmeyen dosyalar bilgisayar kullan?c?lar? için büyük bir dert olurken açmak için ne yap?lmas? gerekti?i de genelde bilinmez. Peki bilinmeyen dosyalar? nas?l açar?z? Bilinmeyen dosyalar? açma i?lemi ad?na ilk önce Google amcaya dan??mam?z gerekiyor. Dosya uzant?s?n?n ba??na nokta koyarak nas?l aç?labilir gibisinden bir soru devam? getirerek dosya uzant?n?z hakk?nda bilgi edinebilirsiniz. Tabi bunun haricinde de bilinmeyen dosyalar? açma yöntemleri bulunmaktad?r.

Wolfram Alpha da bilinmeyen dosyalar? açmak için iyi bir programd?r. Yapman?z gereken ?ey uygulamay? indirmek ve bilmedi?iniz uzant?y? uygulama içerisinde aramakt?r. Bir süre sonra Wolfram Alpha size birçok bilgi sunacakt?r bilinmeyen dosya uzant?s? hakk?nda. FILExt’te de bin 500’den fazla dosya uzant?s? yer al?r. Alfabetik olarak s?ralanm?? olan dosya uzant?lar?ndan kendi arad???n?z? seçebilir, bilgi edinebilirsiniz. Son olarak bu tür programlardan Filesuffix’i önerebiliriz.


0 Yorumlar