src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/bitcoin.jpg” alt=”” title=”bitcoin” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2733″ />

Art?k internetin de bir para birimi var. Gerçek hayatta normal para bize yeterken Paypal ve Moneybrookers gibi arac? siteler bu paralar ile al??veri? yapmam?z? sa?l?yorlard?. ?imdi ise Bitcoin ç?kt?. ?nternet paras? olarak gösterilen bu yeni para!lar?n de?eri de internet kullan?c?lar? taraf?ndan belirlendi. Satoshi Nakatomo taraf?ndan 2008 y?l?nda deneme olarak internet sürülen bu para bir sene sonra resmi olarak kullan?lmaya ba?land?. Hiçbir seri numaras? bar?nd?rmayan paralarla al??veri? yap?ld???nda al??veri? yapan iki taraf d???nda kimsenin bundan haberi olmuyor.

2009 senesinde 1 dolar kar??l???ndan birden fazla bitcoin sat?m? gerçekle?tirilirken ?u anda tanesinin fiyat? 300 dolara yak?n. Bitcoin nedir sorusunun cevab?n? böyle vermi?ken bitcoin nas?l al?n?r’? da sizlere sunal?m. Mining ad? verilen sistem ile bir bitcoin kazanabilirsiniz ama oldukça uzun zaman al?yor, elektrik ve internet paras?ndan zarara bile girebilirsiniz. Bunun yerine https://mtgox.com sitesinden ucuz fiyata bitcoin alabilir, elinizde varsa satabilirsiniz. ?u anda piyasada 11 milyon bitcoin oldu?u bilinmekte ve 21 milyondan fazla sat?lmayacak. Bakal?m Bitcoin daha ne kadar büyüyecek ve devlet vergi getirebilecek mi?


0 Yorumlar