Yak?n zamanda Galaxy S4’ü sat??a sunacak olan Samsung’un televizyonlarda hangi reklamlar? kullanaca?? ortaya ç?kt?. ?nternete s?zd?r?lmay? ba?aran reklamlardan toplam dört tane bulunuyor. Ülkemizde biraz geç tarihte raflardaki yerini alacak olan Samsung Galaxy S4’ün reklamlar?n? televizyonlar?m?zda bolca görebilece?iz. Haz?rlanan reklam filmine bakarak Samsung’un HTC reklamlar?ndan ilham ald???n? söyleyebiliriz. Bir de Samsung’un daha önce televizyonda reklam pek vermedi?ini hat?rlarsak S4’e gerçekten büyük bir reklam bütçesi ay?rd???n? ç?karabiliriz.

Yaln?z biz bu telefonun reklamlar?nda ünlü isimlerin yer almas?n? bekliyorduk, öyle bir ?ey yok. Telefonun reklam?nda Sound Shot, Group Play ve S Translator gibi özellikler tan?t?l?rken ba?ka bir reklamda da telefonun genel özellikleri, insanlar?n dikkat etti?i büyük detaylar göz önüne seriliyor. SoundShot özelli?i foto?raflar üzerine ses kayd? eklememize yararken Group Play de bir anda birden fazla ?ark?y? çalmam?za yar?yor. Ne kadar i?e yarar uygulamalar oldu?u tart???l?r tabi ama daha önce Nokia taraf?ndan gelen iddialar?n do?ru oldu?u kesin. Samsung, Galaxy S4’te Galaxy S3’ü taklit etmi?. ??te Samsung Galaxy S4 reklam?.


0 Yorumlar