BlackBerry 9270

Blackberry geçti?imiz dönemde yeni i?letim sistemini sunmas?na ra?men eski sistemli telefonlar?n? üretmeye devam ediyor. Dü?ük segmentte yer alan telefonlar?nda BB7 i?letim sistemini kullanmakta kararl? olan geli?tirici ?imdi de BlackBerry 9270 ad?nda yeni bir telefonu daha sat??a sunmaya haz?rlan?yor. Telefonun teknik özellikleri daha önceden elimize ula?m??t?, ?imdi de tasar?m? internete dü?tü. Samoa kod ad?na sahip olan BlackBerry 9270 QWERTY klavyeye sahip, yine trackpad özelli?ini içinde bar?nd?ran klasik Blackberry’lerden biri olarak kar??m?za ç?kacak olan BlackBerry 9270 480×360 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunacak.

BlackBerry 9270 ç?k?? tarihi henüz aç?klanm?? ya da bu konu hakk?nda bir bilgi gelmi? de?il. Telefon 800 MHz’lik i?lemci ile çal??acakken 512 MB da RAM’e sahip olacak. Telefon hakk?nda daha fazla bilgi henüz elimize ula?m?? de?il, resmi tan?t?m yap?ld???nda detayl? bir incelemeyi sizlere sunaca??z. BlackBerry 9270 fiyat? konusuna de?inecek olursak fiyat?n?n 250 dolar? geçmesi beklenmiyor, tabi ülkemizde sat??a sunulacak m? bu da ayr? bir tart??ma konusu. Ancak gelirse fiyat? tabi ki vergilerle birlikte 250 dolar?n üzerine f?rlayacakt?r. Giri? seviyesinde yer alan bu telefonun ülkemizde ya da Avrupa’da ne kadar ilgi görece?i ise bilinmiyor; acaba Blackberry gerçekten son demlerini mi ba??yor? Q10 ve Z10 ile gelen ba?ar?n?n devam? maalesef sürdürülemedi.

BlackBerry 9270s


0 Yorumlar