src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/facebook_gizli_mesaj.jpg” alt=”facebook_gizli_mesaj” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3763″ />

Facebook ilkbahar aylar?nda getirdi?i yeni bir sistemle halihaz?rda arkada? olmayan ki?iler aras?nda olan mesajla?malar? gizlemi?ti. E?er arkada??n?z olmayan birine mesaj atmak istiyorsan?z bunu gerçekle?tirebiliyorsunuz, ama mesaj?n? ona uyar? ?eklinde gitmiyor ve “di?er mesajlar” yani gizli mesajlar bölümüne dü?üyor. Kullan?c?n?n neredeyse dikkatini hiç çekmeyen bu bölge genelde gözden kaçarken mesaj?n?z?n kar?? tarafa normal bir mesaj olarak ula?mas?n? istiyorsan?z belli bir ücret ödemeniz gerekiyor ve bu ücret de mesaj?n uzunlu?una göre de?i?mekte. Aksi takdirde mesajlar?n?z yukar?daki görselde de görecek oldu?unuz gibi “di?er” kutusuna dü?üyor ve kar?? tarafa bildirim gitmiyor.

Bu gizli mesajlar hakk?nda aç?klamalarda bulunan Facebook Mesajlar? Ürün Direktörü Jimmy Chen olay?n parasal k?sm?n? geride b?rakarak birkaç ?ey söyledi. Önemli mesajlar? kullan?c?lara ula?t?rmak için böyle bir sistemi devreye ald?klar?n? belirten Chen, arkada? ve ortak arkada?lardan gelen mesajlar?n gelen kutusuna dü?tü?ünü ama tan?nmayan ki?ilerden gelen spam mesajlar?n engellendi?ini dile getirdi. Gelen bilgilere göre bu sistemi kendiniz düzenleyebiliyorsunuz. Mesaj ayarlar?nda bulunan “Tercihler” seçene?inden “di?er” kutusuna dü?en tüm mesajlar?n gelen kutusuna da dü?mesini ayarlayabilirsiniz; böylelikle kar??n?zdaki bo? yere para ödemi? olacak ama siz de önemli bilgileri an?nda almak için kendinizi garantide tutmu? olacaks?n?z.


0 Yorumlar