Blackphone

Mobil sektörün çok büyük bir geli?me içerisine girmesiyle birlikte kötü amaçl? yaz?l?m geli?tiricilerinin ilk hedefi bu alan oldu. Mobil telefonlar üzerinden birçok soygun gerçekle?tirilip özel bilgiler ele geçirilirken art?k bu konu üzerinde üretici firmalar daha çok kafa yoruyor. Blackphone da bu soruna art?k bir son getirmeyi amaçl?yor. Telefon, yüksek güvenlik donan?m?na sahip ve PrivatOS i?letim sistemi kullan?yor.


PrivatOS ile Art?r?lm?? Güvenlik

Silent Circle ve Geeksphone adl? ?irketlerin ortak üretimi olan Blackphone adl? cihaz?n gizlilik ve güvenlik aç?s?ndan rakiplerinden daha üstün oldu?u belirtiliyor. Üreticilerin iddias? Blackphone’un kullan?c?lara daha güvenli konu?ma yapma, metin gönderme, video sohbet yapma, dosya transferi ve depolama yetenekleri sundu?u yönünde.
Cihaz?n art?r?lm?? güveli?i ise kendine özel PrivatOS ad?nda bir i?letim sistemine sahip olmas?. Android türevi olan bu i?letim sisteminde gizlili?in ve güvenli?in en üst düzeyde tutuldu?u belirtiliyor. Ön sipari?lerin 24 ?ubat’ta gerçekle?ecek Mobil Dünya Kongesi’nde ba?layaca?? belirtilirken cihaz?n teknik özellikleri, sat??a ç?kma tarihi ve fiyat? hakk?nda bir bilgi bulunmuyor. Blackphone’un resmi web sitesine buradan ula?abilirsiniz.


0 Yorumlar