tumblr_mention

Sosyal a?lar içerisinde yine en çok kullan?lan mikrobloglardan biri olan Tumblr, yeni bir özelli?i daha bünyesine katt?. ?lk olarak Facebook’un y?llar öncesinde bünyesine alm?? oldu?u mention özelli?i art?k neredeyse tüm sosyal a?larda bulunuyor ve sonunda Tumblr da bu özelli?i aktifle?tirdi. Art?k bir gönderi payla??rken ba?ka birisini gönderinizde etiketleyebilecek, onu gönderiden an?nda haberdar edebileceksiniz.


Etkile?im Artacak

Kullan?m? di?er sosyal a?lardakinden farkl?l?k göstermeyen özellik, “@” i?aretinin ard?ndan gönderide bahsetmek istenilen ki?inin ad?n?n yaz?lmas? ?eklinde çal???yor. Bir gönderide bahsedilen ki?i ise “etkinlik” bölümünde ve “pano” üzerinde bildirim alarak durumdan haberdar oluyor.
“Mention” özelli?inin eklenmesiyle birlikte Tumblr’daki payla??m ak???n?n ve etkile?imin artmas? bekleniyor. Sosyal a?lar?n bir di?er popüler özelli?i olan “hashtag”le ise Tumblr’da hali haz?rda yer al?yor.


0 Yorumlar