src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/01/Peer-to-peer.png” alt=”Peer-to-peer” width=”552″ height=”510″ class=”alignnone size-full wp-image-5089″ />

Haz?r ülkemizde internet sansürlerinin de al?p ba??n? gitti?i dönemde mükemmel bir haber geldi. Dünyan?n en büyük torrent servisini veren The Pirate Bay, yeni bir yasak sitelere ba?lanma sistemini bizlere anlatt?. Yap?lan aç?klamalara göre art?k bir siteye ula?mak hiçbir zaman imkans?z olmayacak. Peer-to-peer adl? sistem DNS gibi klasik sistemleri bile geride b?rakacakken bakal?m nas?l yayg?nla?acak. ??te peer-to-peer nedir sorusunun cevab?.

The Pirate Bay, yak?n zamanda kendi taray?c?lar? olan PirateBrowser’? yay?nlayarak, kendi internet siteleri ve yasaklanm?? sitelere eri?imi sa?lamay? amaçlam??t?. Bu internet taray?c?s?n?n yap?mc?lar?, hedeflerini biraz daha büyülterek, bir taray?c? arac? ve peer-to-peer teknolojisi ile klasik DNS’lerden farkl? bir DNS kullanarak, internet siteleri ve yasakl? “server farm”lar?na ula??m? kolayla?t?rmay? dü?ünüyorlar.

Bir iç kayna??n konu hakk?ndaki sözleri “Amaç, taray?c? benzeri bir istemci ile, engellenmi? veya el koyulmu? domainler ve IP engelleri gibi sansürlerin çevresinden dola?mak. Bunu sa?layacak olan ise, bir sitenin tüm verilerini indirilebilir, P2P veri paketlerine dönü?türmek ve sonras?nda bu verinin yerel olarak gözükmesi olacakt?r.” ?eklinde.

Anla??ld??? kadar?yla kullan?lacak olan sistem BitTorrent’i temel alacak. Böylelikle internet sitesini “kaynaklardan” indirmek ve yerel olarak açmak mümkün olacak. ?nternet sitesi, P2P a?? üzerinden yap?lan güncellemeleri düzenli olarak kontrol edecek, yani internet sitesini her seferinde ba?tan indirmek gerekmeyecek. Tüm P2P sistemlerinde oldu?u gibi bu sistemde de merkez bir IP adresi bulunmayacak ve veri, tüm kullan?c?lar aras?nda da??lm?? olacak. Bu sayede de engellenmi? sitelerin verilerine bile ula??m mümkün olacak.

Her internet sitesi, özel bir anahtara sahip olacak ve sahte DNS sistemi doldurulacak. Site sahipleri, Bitcoin do?rulamas?ndan geçmi? “domain” isimlerini, proje genel yay?na ba?lamaya yak?n oldu?u zaman, “ilk gelen ilk al?r” sistemi ile seçebilecekler.

Söylenene göre The Pirate Bay, Libtorrent, Webkit, SQlite v3 gibi aç?k kaynakl? teknolojiler ile bu projeyi ilerletecek. Tek ba??na kullan?labilen araç yak?n zamanda aktif olacak iken, FireFox ve Chrome eklentileri üzerindeki çal??malar?n da devam etmekte oldu?u söyleniyor.


0 Yorumlar