src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/bluray-200×300.jpg” alt=”” title=”bluray” width=”200″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2213″ />

Seneler öncesinden piyasaya ç?kt???nda büyük ilgi gören Blu-ray’ler ?u anda ne durumda hiç tahmin eden var m?? Bu konuya bir aç?kl?k getirelim. Blu-ray ilk ç?kt??? zamanlarda Steve Jobs taraf?ndan ele?tirilmi?ti. Bu teknolojinin film ve oyunlarda rahatl?kla kullan?labilece?ini aç?klayan Jobs, Apple’?n hiçbir zaman blu-ray kullanmayaca??n? da dile getirmi?ti.

Bunun alt?nda yatan neden ise blu-raylerin lisanslamak için büyük harcamalar gerektirdi?iydi. Aradan y?llar geçti ve hala Apple blu-ray kullan?lmamakta. Onlar?n yerine Jobs’?n da dedi?i gibi sadece filmler ve oyun ?irketleri blu-ray diskleri üretmekteler. Yani ?u anda kimse bir dvd veya bir blu-ray oynat?c? sat?n alm?yor çünkü internet h?z? çok yükseklere ula?t? ve onlara gerek kalmad?.


0 Yorumlar