src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/tivibu-300×276.jpg” alt=”” title=”tivibu” width=”300″ height=”276″ class=”alignnone size-medium wp-image-2216″ />

TTNET’in bizlere sunmakta oldu?u Tivibu sistemi art?k kullan?m için internet zorunlulu?u istemiyor. ?nternet ba?lant?s? üzerinden televizyon izlememize yarayan bu sistem daha önceki senelerde de birçok kez gündeme gelmi?ti ama hiçbirinin Tivibu kadar ba?ar?l? olmad?klar? kesin. Yine de Tivibu’da da sorunlar ç?km??t? ama nitekim çözüme kavu?turuldu gibi.

IPTV sistemi ile geli?tirilen Tivibu, internet h?z?n?n stabil olmamas? nedeniyle donmalar ve ba?lant?da aksamalar ya??yordu. ?imdi ise görüntü internet üzerinden de?il, direkt olarak görüntü sa?lay?c?lar? üzerinden televizyonunuza ula?acak. En son aç?klanan de?erlere göre 1 milyon abone bulunduran Tivibu’nun fiyatlar?n?n ayl?k 9.9 TL’den ba?lad???n? hat?rlatal?m, ama bu güncellemeden sonra bir de?i?iklik de beklenebilir.


0 Yorumlar