?u s?ralar Grönland ve Antarktik d???ndaki büyük buzullarda y?lda yakla??k 150 milyar ton buz kayb? ya?anmakta. Bu iki bölge de dahil edildi?inde dünyam?z?n her y?l 230 milyar ton buz kaybetti?i ortaya ç?k?yor.

2003 ile 2010 aras?nda eriyen buz, tüm ABD’yi elli santim kal?nd???nda bir su tabakas?yla kaplayacak miktarda.

Dünyam?z?n her y?l inan?lmaz miktarda buz kaybetti?ine dikkat çeken Colorado Üniversitesi ara?t?rmac?s? John Wahr, eriyen buzlar?n deniz seviyesi üzerinde tam olarak ne tür etkiler yapt???, sadece tahminlere dayan?yordu diyor. Çünkü dünya genelindeki 200.000 buzuldan sadece birkaç yüzü düzenli olarak ölçülüp, kontrol ediliyor. Bu nedenle de özellikle Grönland ve Antarktiktekilerin d???ndaki buzullar için de?erler pek güvenirlir de?ildi.


0 Yorumlar