PIXMA MG7150

Yaz?c? ve foto?raf makineleri sektöründe en önde gelen isimlerden birisi olan Canon üç yeni modelini bizlere sundu. Yeni yaz?c?lar? bizlerle bulu?turan dev isim yeni modellerinde sosyal a? ve bulut depolama sistemine büyük önem verm? gibi gözüküyor. Cihazlar?n hepsi internet ile do?rudan ba?lant? kurabilirken hepsi de mürekkep püskürtmeli

PIXMA MG5550, PIXMA MG6450 ve PIXMA MG7150 modelleri, bulut tabanl? hizmetlere ve sosyal a? sitelerine do?rudan eri?im sunarak foto?raf ve belge bask?s?n? hiç olmad??? kadar kolayla?t?r?yor. Böylece evden bask? alma i?lemine yepyeni bir ba?lant? i?levselli?i kazand?r?yor.

Hepsinde Wi-Fi özelli?i bulunan bu üç yeni model ile kullan?c?lar PIXMA Bulut Ba?lant?s? arac?l???yla internet tabanl? hizmetlere ba?lanabiliyor. Buna ek olarak, yeni PIXMA Bask? Çözümleri uygulamas? yepyeni bask? seçenekleri sunuyor.

Yeni ve geli?tirilmi? PIXMA Bulut Ba?lant?s? hizmeti, kullan?c?lar?n sosyal a?, foto?raf payla??m? ve buluta depolama, internet sitelerine bilgisayar veya ba?ka bir cihaz kullanmaya gerek kalmadan, do?rudan yaz?c?n?n TFT ekran?ndan kolayca eri?melerine imkan tan?yor. Böylelikle Picasa™, Flickr™, DropBox™, Evernote™ gibi popüler hizmetlerden ve Facebook™ ve Twitter™ dahil olmak üzere sosyal a? sitelerinden sorunsuz bir ?ekilde foto?raf ve belge bask?s? al?nabiliyor. PIXMA Bulut Ba?lant?s? ayr?ca Canon’un CREATIVE PARK PREMIUM ile yarat?c? projelere do?rudan eri?ilmesine imkan tan?yor.

Yeni PIXMA Bask? Çözümleri uygulamas? bu üç yeni cihaz ile uyumlu olup kullan?c?lar?n PIXMA yaz?c?lar?n? tablet veya ak?ll? telefon¹ arac?l???yla dünyan?n herhangi bir yerinden sanal olarak kontrol edebilmelerini sa?l?yor. Bu çözüm yaz?c?daki mevcut hizmetleri gösteriyor, dolay?s?yla çevrimiçi albümlerden, sosyal a? sitelerinden veya bulut tabanl? veri depolama sitelerinden, bu hizmetler sanki yaz?c?n?n TFT ekran?n? kullan?yormu? gibi içerik bask?s? yap?labiliyor. PIXMA Bulut Ba?lant?s?’na uzaktan eri?im sayesinde kullan?c?lar ayr?ca gerçek zamanl? mürekkep seviyesi kontrolü yapabiliyor ve yaz?c?n?n çevrimiçi kullan?m k?lavuzuna eri?ebiliyor.

Bulut tabanl? uzaktan eri?im

Apple’?n AirPrint™ özelli?i kullan?larak bask? almak için iOS™ cihazlara belgeler gönderilebildi?i gibi bu yeni modeller Google Cloud Print™özelli?ini de destekliyor. Kullan?c?lar Canon’un yeni Eri?im Noktas? Modu ile bir Wi-Fi a??na dahil olmaya gerek kalmadan yaz?c?ya ba?lanan bir cihazdan do?rudan bask? veya tarama da yapabiliyor.

Her modelde TFT renkli LCD ekran donan?m? bulunuyor. PIXMA MG5550 modelinde 6,2cm ekran, PIXMA MG6450 modelinde 7,5cm ve PIXMA MG7150 modelinde 8,8cm Ak?ll? Dokunmatik Sistem özellikli dokunmatik bir ekran mevcut. Bu ekran, bilgisayar kullan?lmad??? zaman bile kullan?c?ya sistemde gezinirken rehberlik ederek i?lem yapmay? daha da kolay bir hale getiriyor.

PIXMA MG6450 ve MG7150, do?rudan haf?za kart?ndan kolayca foto?raf bask?s? yap?lmas?na imkan tan?yor. Bu modellerde Wi-Fi PictBridge özelli?i de var. Bu özellik, herhangi bir kablo kullanmaya gerek olmadan do?rudan Wi-Fi PictBridge özellikli foto?raf makinelerinden kolayca foto?raf bask?s? al?nabilmesini sa?l?yor. Her üç modelin de enerji tasarrufu kapasitesi çok etkili. Otomatik çift tarafl? bask? al?nabiliyor ve Otomatik Aç?lma özelli?i sayesinde yaz?c?, bir bask? i?i geldi?i zaman otomatik olarak aç?l?yor.

Ev ortam?nda geli?tirilmi? bask? özellikleri

Yeni modellerin ??k tasar?m? ile son teknoloji tek mürekkepli bask? kapasitesi birbiriyle uyumlu. Canon’un FINE teknolojisiyle tasarlanan tonerler, laboratuvar kalitesinde foto?raf bask?lar? ve net belge metinleri sunuyor.

PIXMA MG7150’nin ayn? zamanda gri mürekkep kartu?u da var. Böylelikle harika siyah/beyaz foto?raf bask?lar? al?nabiliyor ve yap??kanl? CD etiketleri kullanmaya gerek kalmadan inkjet bask? yap?labilen diskler üzerine do?rudan bask? yap?labiliyor.

PIXMA MG5550, MG6450 ve MG7150 modellerinde, kullan?c?lar?n daha az mürekkep tüketerek daha çok bask? almalar?na imkan tan?yan opsiyonel XL kartu?lar da mevcut.

Sofistike yaz?l?m

Yeni PIXMA yaz?c?lar?n hepsinde Canon’un kusursuz My Image Garden yaz?l?m? bulunmakta. Bu yaz?l?m, tüm Canon PIXMA yaz?l?m?n? kullan?m? kolay tek bir arayüzde birle?tirerek ayn? ortamda sunan bir platform ve yaz?c?n?n bask? ve tarama i?levsellikleri aras?nda rahat bir ?ekilde gezinme garantisi sa?l?yor. Bu modellerde ayr?ca Canon’un kompakt foto?raf makineleri, video kameralar? ve DSLR modelleriyle kaydedilen videolardan foto?raf bask?lar? haz?rlanmas?na imkan tan?yan Canon’un Full HD Video Bask?s? özelli?i de var.


PIXMA MG7150 – temel özellikler:

• Üstün kalitede 6 mürekkepli foto?raf bask?s? alabilen, Wi-Fi özellikli hepsi bir arada cihaz; ??k tasar?m
• Güçlendirilmi? PIXMA Bulut Ba?lant?s?
• Mobil bask?; Apple AirPrint destekli
• 8,8cm dokunmatik ekran
• XL kartu? seçene?i
• H?zl?, üstün kalitede bask?
• Otomatik çift tarafl? bask?
• Disk üzerine bask?
• My Image Garden


0 Yorumlar