iPad Air

Geride b?rakt???m?z gün tan?t?lm?? olan yeni nesil iPad’i deneme f?rsat? bulduk. Kullan?c?lar?n normal iPad’den daha çok iPad Mini’ye yöneldi?ini gören Apple normal versiyona olan ilginin azalmamas?n? istedi?i için seriyi istikrarl? bir ?ekilde sürdürmeye devam ederken yeni teknik özellikleriyle fazlas?yla tatmin ediyor. San?r?z sadece ekran konusunda s?k?nt? ç?karacak.

Yeni A7 i?lemcisiyle gelen iPad Air’in kameras?nda ve di?er bile?enlerinde çe?itli geli?tirmeler var. Belki de en dikkat çeken de?i?iklik, cihaz?n daha da ince, daha hafif bir hale gelmesi. Bu, iPad Air’in hiç de küçük boyutlu bir güncelleme olmad???n? gösteriyor. Sadece 7.5mm kal?nl???ndaki cihaz, 453 gram a??rl???nda ve selefinden fark edilir derecede daha ince ve hafif. iPad Air’i elinize ald???n?zda bu fark? hemen hissediyorsunuz.

64-bit i?lemci mimarisine sahip 5. nesil iPad, Phil Schiller’?n deyimiyle “a??r? derecede h?zl?”. Böylece Apple, laptop’lar ve tabletler aras?ndaki bo?lu?u daha da daraltm?? oluyor.

Ön yüzde art?k bir HD Facetime kameras? var, arka tarafta ise 5 megapiksellik 1080p kamera bulunuyor. Kameralar? ön-incelemeyi yapt???m?z odada denedi?imizde dü?ük ???k performanslar?n?n iyi oldu?unu gördük. Ancak iyi bir fikir elde edebilmek için daha kapsaml? bir teste ihtiyac?m?z var.

Ekran, bizi ?a??rtan eksiklik

Ekran son derece keskin ve renkli, dolay?s?yla foto?raflara bakmak, web’de gezinmek ve film izlemek oldukça keyifli. iPad Air’de bizi ?a??rtan ?ey, TouchID parmak izi tarama sensörünün tablete dahil edilmemi? olmas?yd?. Ancak bunun boyut ve incelik için yap?lm?? bir tercih oldu?unu dü?ünüyor ve önemli bir eksiklik olarak saym?yoruz.

??lem gücü artan iPad, uygulamalar? h?zla çal??t?r?yor, App Store içinde dola??rken yava?laman?n eserine rastlam?yorsunuz. iWorks uygulamalar? da son derece ak?c?.

?lk karar

Cihaz?n incelmi? olmas? ve özellikle hafiflemi? olmas?, onu piyasadaki en ??k tabletlerden biri yap?yor. A7 i?lemci, kaliteli yap? da önemli geli?tirmeler aras?nda. iPad Air’in yüksek fiyat? ve microSD slotunun eksikli?i rakipleri taraf?ndan zorlanaca?? anlam?na geliyor. Ancak bunlar?n Apple’?n de?i?tirmek istemedi?i ?eyler oldu?u biliniyor.


0 Yorumlar