src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/Samsung.jpg” alt=”Samsung” width=”468″ height=”302″ class=”alignnone size-full wp-image-4254″ />

Dünyan?n en büyük mobil geli?tiricilerinden biri olarak gösterilen ve ?u anda Apple’a tek kafa tutabilen ki?i olarak göze çarpan Samsung geride b?rakt???m?z dönemin istatistiklerini aç?klad?. Ekonomik olarak çok iyi bir yol at etmi? olan firma rekor kâr de?erini de yakalad?. Tabi bundaki en büyük etken Samsung Galaxy S4’ün beklenenden çok daha fazla sat?? yap?yor olmas?.

Rapora göre Samsung, 2013 y?l?n?n üçüncü çeyre?inde kazançlar?n? geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine oranla yüzde 26 art?rmay? ba?ard?. Üç ayl?k periyotta 85 milyon ile 89 milyon ünite aras?nda ak?ll? telefon satmay? ba?aran Samsung, 55 milyar dolar gelir elde ederken bunun 10 milyar dolar’l?k bölümünün kâr oldu?u aç?kland?.

Rakamlara bakt???m?zda Samsung’un net kâr?n? geçti?imiz üç ayl?k döneme göre yüzde 7 art?rd???n? söyleyebiliriz. Analistler bu art??? ak?ll? telefon ve tablet pazar?ndaki geli?meye ve Samsung’un dü?ük fiyatl? modellerini art?rmas?na ba?l?yor.

Ak?ll? telefonlar haricinde tabletler konusunda da önemli bir ba?ar? elde eden Samsung, geçti?imiz döneme göre tablet sat??lar?n? da art?r?rken, Galaxy Gear gibi giyilebilir teknoloji ürünleriyle de yeni pazarlara yelken açm?? durumda.
Firmadan yap?lan aç?klama ise önümüzde üç ayl?k periyotta bu art???n devam edece?ini bekledikleri yönünde.

Zira önümüzde tatil dönemi var ve ak?ll? telefon ile tabletlere olan talebin h?zla artt???n? görebiliyoruz. Yani Samsung önümüzdeki üç ayl?k dönemde net kar?n? daha da yükseltecek gibi görünüyor.


0 Yorumlar