Casper VIA CTA-E10-1

Tablet piyasas?ndaki ürünlerinin say?s?n? h?zl? bir ?ekilde art?rmakta olan Casper’dan yeni bir tablet daha geldi. Casper VIA CTA-E10-11E adl? yeni ürünümüz teknik özellikleri ve fiyat? ile iyi bir oranda kar??m?za ç?karken ortalama bir tablet kullan?c?s?n?n isteklerini rahatl?kla kar??layabilecek tarzda. Siyah renkli ve ho? bir tasar?ma sahip olan tabletimizi yak?ndan inceleyelim. ??te Casper VIA CTA-E10-11E özellikleri.


10 inç boyutunda

Boyutlar? itibariyle 10 inç boyutlu tabletler aras?nda bulunan VIA CTA-E10-11E, böylece geni? ekranl? tablet aray???ndaki kullan?c?lara hitap eden bir ürün. Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sat??a sunulan VIA CTA-E10-11E, inceledi?imiz modeliyle siyah renkli bir kasaya sahip. Ön yüzünde, ekrana dahil edilmi? siyah çerçeve ile yine çevresinde siyah ve gümü? renkli plastik malzemelerle ekran? çevrelenen tablette, arka gövde ise sert plastik yap?da. Üst kenar?nda güç açma butonu ile ses butonlar?n? bulunduran tablet, fiziksel ba?lant?lar?na sa? yüzeyde yer veriyor. Kulakl?k, micro USB, micro HDMI, güç ve microSD kart arabirimlerinin tümü burada yan yana konumland?r?lm??. Alt ve sa? yüzeyde ise herhangi bir ba?lant? bulunmuyor. Hoparlörleri gövde arkas?nda sa? ve sol yana konumland?ran Casper, böylece dengeli bir ses da??l?m?na olanak tan?m??. Alt k?s?mda kullan?ma aç?k olmayan bir SIM kart bölümü bulunuyor. Bu da bize Casper VIA tabletin 3G’li versiyonu oldu?unu da anlat?yor. E?er tablette 3G ba?lant?y? önemli buluyorsan?z dilerseniz VIA ailesindeki di?er 3G’li tablet seçene?ine de göz atabilirsiniz.

Boyutlar, ekran ve kamera

Cihaz?n boyutlar?ndan bahsedecek olursak 11.4 gibi bir kal?nl??? oldu?unu söyleyebiliriz. VIA CTA-E10-11E’yi kendi rakipleriyle kar??la?t?rd???m?zda biraz kal?n oldu?u aç?k. 9.9, 8.9 ve 9.5 mm’lik kal?nl??a sahip rakipleri aras?nda 11.4’lük bir ç?k?? yapt???n? gözlemledi?imiz VIA CTA-E10-11E, a??rl???yla ise 660 gram. Yine VIA CTA-E10-11E’nin nispeten a??r oldu?unu söyleyebiliriz.

Yeniden ekrana dönecek olursak 10 inç büyüklü?ündeki ekran?yla HD çözünürlük üreten VIA CTA-E10-11E, kendi kategorisinde görüntü anlam?nda iyi i? ba?ar?yor. TFT LCD ekrana sahip olan VIA CTA-E10-11E, 1280×800 piksel çözünürlük sunuyor.

Ön taraf?nda bir kamera bulunduran VIA CTA-E10-11E, 0.3 MP de?erindeki kameras?yla görüntülü görü?me imkan? sunuyor, ancak özelle?tirilebilir kamera seçenekleri getirmiyor. Tablet elbette bir arka kameraya da sahip ve arka kameras?yla 2.0 MP de?erinde çözünürlük sahibi. Bu arada arka kameran?n fla? LED’e sahip olmad???n? da söylemeliyiz. Bu sebeple cihaz gece çekimleri için uygun de?il.

Kalbinde Intel Atom var

Casper VIA CTA-E10-11E, Intel Atom i?lemci sahibi bir tablet. Üzerinde Intel Atom Z2460 i?lemci bulunduran tablet, 1.6 GHz h?z sunuyor. Intel Atom i?lemcisiyle oyun ve uygulamalara haz?r olan tablet, RAM olaraksa üzerinde 1 GB DDR2 bulunduruyor. Dahili haf?zas?yla 16 GB kapasite sunan tablet, bunun yan?nda elbette microSD kart deste?iyle birlikte bu alan? geni?letmenize olanak da tan?yor.

Üzerinde Android i?letim sistemi bulunduran tablet, Android 4.0’la çal???yor. Google Play Store üzerinden rahatl?kla uygulama al??veri?i yapabilece?iniz tablette yapt???m?z test sonuçlar?na geçecek olursak, genel de?erlendirme olarak AnTuTu sonucuna bakabiliriz. 10273 skorunu elde eden Casper VIA CTA-E10-11E, CPU Prime’da da 955 ald?. Bu sonuçlarla i?lem performans?yla giri? ve orta seviyesi tablet kullan?c?lar?n?n beklentilerini kar??layabilecek oldu?unu söyleyebilece?imiz tablet, 3DMark testlerinde ise; Ice Storm’da 1602, Ice Storm Extreme’de 1030 ve Ice Storm Unlimited de 1687 skorlar?n? ald?. Di?er bir testimiz olan Vellamo’da da 1432 skorunu elde eden tabletin, internet performans?yla iyi bir seviyede oldu?unu söyleyebiliriz.

Sonuç

10 inç boyutunda bir tablet olan Casper VIA CTA-E10-11E, Intel Atom i?lemciye sahip olmas?yla tercih edilebilir bir tablet olarak dikkat çekiyor. VIA CTA-E10-11E’nin sahip oldu?u fiyat?n 579 TL oldu?unu da belirtelim. Cihaz, aç?kças? fiyat?yla sunduklar?na k?yasla bizce pahal?. Daha ucuz olabilirdi görü?ündeyiz.

Alternatif

E?er 3G ba?lant?s? sizin için önemliyse Casper VIA ailesi içinde size uygun bir model daha bulunuyor. Dilerseniz Casper VIA CTA-E10-16A-3G’yi inceleyebilirsiniz.


Casper VIA CTA-E10-11E fiyat? 579 TL


0 Yorumlar