samsung_ssd

HDD’ler için arkalar?ndan dua etmenin art?k zaman?n?n geldi?ini rahatl?kla söyleyebiliriz. SSD’ler birkaç sene önce ilk kez bizlerle bulu?turulurken birkaç sene sonras?nda liderli?i ele geçireceklerini tahmin etmi?tik, asl?nda kesindi de ve art?k o zaman fazlas?yla geldi gibi. HDD disk üretimi çok az bir say?ya dü?erken tüm üreticiler daha çok ilgiyi SSD üzerine vermi? durumda ve biz de bu yaz?m?zda Samsung’a de?inece?iz. ??te Samsung SSD 840 Evo serisi için yapt???m?z inceleme ve Samsung SSD Diskler…

Samsung’un yeni SSD diski 840 EVO en iyilerden. Ama gerçekten tüm rakiplerinden üstün mü? EVO 840′?n 120GB’tan 1000GB’a kadar olan tüm sürümlerini test ettik ve en iyi alternatiflerini de?erlendirdik.

Samsung çok ba?ar?l? 840 EVO SSD serisini piyasaya süreli çok olmad?. Yeni SSD MEX Controller ve turbo yazma teknolojisi ile Samsung 840 EVO 1TB, IOPS ve transfer süresi testlerinde oldukça iyi sonuçlar verdi.

Ayn? geli?mi? özellikler ve iyi performans, 750, 500, 250 ve 120 GB sürümlerde de devam ediyor. Söz konusu depolama olunca Samsung’dan kaçmak pek mümkün de?il. Ama ya Samsung bir SSD istemiyor, veya baz? aç?lardan daha da iyi bir SSD ar?yorsan?z? 840 EVO’a en iyi alternatifleri sonraki sayfalar?m?zda sizler için s?ralad?k.

Samsung 840 EVO 1TB ve 750GB, yaln?z devler

SATA portunu kullanan SSD’lerde genelde bu kadar çok alan olmaz. Samsung 840 EVO 750 GB ve 1TB, sadece büyük de?il, performans olarak da GB ba??na dü?en fiyat olarak da çok iyiler.

Samsung 840 EVO 1TB (MZ 7TE1T0BW)

Samsung’un 840 EVO serisindeki en yüksek model teorik olarak 1 TB. Gerçekte 931.5 GB olsa da, GB ba??na ödedi?iniz fiyata bak?nca oldukça hesapl? oldu?unu görüyoruz. Eri?im süreleri ise (okuma 0,023 ms, yazma 0,031ms) bulabilece?iniz en k?sa sürelerde. Transfer h?z? 527 MB/saniyeye kadar ç?kabiliyor.

Samsung 840 EVO 750GB (MZ 7TE750BW)840 EVO ailesinde ikinci s?radaki 750 GB’l?k model, transfer h?z? bak?m?ndan 1TB sürümden biraz daha h?zl?. Eri?im süreleri ve IOPS de?erleri de en iyi seviyelerde. Kullan?labilir alan? 698.6 GB, ve yine GB ba??na ödenen fiyat oran? çok iyi.

Samsung 840 EVO 500GB: Sabit diskinizi güncelleyin

500 GB Samsung 840 EVO, eski diskinizi güncellemeye de?ecek kadar alan? sunuyor. E?er kar??layabiliyorsan?z mutlaka PC veya laptopunuzu bu SSD ile h?zland?rman?z? tavsiye ederiz.

Samsung 840 EVO 500GB (MZ 7TE500BW)

500GB’l?k bu modelin güç tüketimi olan 1.5 watt biraz fazla. Transfer h?zlar?, yazmada 462 MB / s, okumada ise 537 MB /saniye. Gerçek boyutu 465.8GB. GB ba??na verdi?iniz para oran? ise yine gayet iyi.

Alternatif 1
: Toshiba Q SeriesToshiba Q Series, 512 GB alan? ile 840 EVO’nun 500GB sürümünden biraz daha fazla alana sahip. Kullan?labilir alan? 476.9 GB. Transfer h?z? olarak ?a??rt?c? ?ekilde 1TB 840-EVO-SSD’yi geride b?rak?yor. SATA-III ile 540 MB/ s transfer h?z?na sahip. Eri?im süresi olan 0.118 ms ve IOPS de?erinin dü?üklü?ü ise okuma h?z?n? yava?lat?yor.

Alternatif 2
: Samsung SSD 840 Pro (MZ 7PD512)Samsung SSD 840 Pro için 840 EVO 500GB’?n eski sürümü denebilir. Bizim testimizde transfer h?z? oldukça yüksek ç?kt?. Ortalama transfer h?z? 470 MB/ s yazma ve 518 MB /s okuma. IOPS de?eri ise 512 byte’l?k bloklarda 39,458, yani gayet iyi. Okuma ve yazma için eri?im süreleri 0.04 ms ve 0.025 ms gibi hala çok iyi say?lacak de?erler. 1.1 watt’l?k dü?ük güç tüketimi de di?er bir art?s?.

Hesapl? orta s?n?f

Samsung 840 EVO 250GB ile orta s?n?f için çok iyi bir SSD sunuyor.

Samsung EVO 840 250GB (MZ 7TE250BW)

Teorik olarak 250GB olan SSD’nin kullan?labilir alan? 238.5 GB. Yapt???m?z dört transfer testinden üçünde, h?z 500 MB/ s’nin üzerindeydi. Eri?im süreleri ile IOPS de?eri ise ortalamayd?.

Alternatif 1
: Samsung SSD 840 Pro (MZ 7PD256)Samsung SSD 840 Pro’nun, iyi transfer h?zlar?, eri?im süreleri ve IOPS de?erleri var. Ortalama okuma h?z? 520 MB / s’ye kadar ç?kabilirken, yazma h?z? 494 MB/ s. Okuma ve yazma için eri?im süreleri 0.04 ms ve 0.025 ms ile gayet yüksek performansl? bir SSD.

Alternatif 2
: OCZ Vector (VTR1-25SAT3-256G)OCZ Vector, Samsung 840 250GB EVO’dan daha pahal?, ama bir 256 GB’l?k SSD için daha iyi eri?im süreleri sunuyor. Ortalama okuma (0,026 ms) ve yazma (0,036 ms) eri?im süreleri Samsung SSD’lerden daha iyi. Transfer h?z? olarak ise 500 MB /s ile rakibine yak?n bir h?zda.

Ucuz ama çok h?zl?

Art?k fiyat? iyice dü?en Samsung EVO 840 120GB, çok yüksek okuma h?zlar?yla çok h?zl? aç?lan bir bilgisayar olu?turmak için ideal.

Samsung EVO 840 120GB (MZ 7TE120BW)

Bu SSD, EVO 840 serisindeki en küçük model. 523 MB / s’ye kadar ç?kan okuma h?zlar? ile bilgisayar?n?z? çok h?zl? aç?lan bir hale getirmek için ideal. Eri?im h?z? ise 0.028 ms gibi ortalama bir de?er.

Alternatif 1
: Adata S511 (AS511S3-120GM-C)Adata S511, okuma h?z? olarak 520 MB /s, yazma h?z? olarak ise 497 MB /s’ye kadar ç?k?yor. Yaln?z s?k??t?r?lamayan veriler ile aras? pek iyi de?il, yaln?zca 154 MB / s ile s?n?rl? bir h?z? var. Okuma ve yazma için eri?im süreleri ise ortalama 0.076 ve 0.143. Ortalama enerji tüketimi ise yaln?zca bir watt.

Alternatif 2
: Crucial M4 CT128M4SSD2Crucial M4 CT128M4SSD2 hemen hemen 840 EVO 120GB ile ayn? özelliklere sahip. 128 MB önbelle?i ve SATA III arayüzüyle yüksek okuma h?zlar?na (509 MByte / s) ve tatmin edici okuma eri?im sürelerine (0.0765) sahip. Yazma h?z? ise sadece 200 MB / s civar?nda dola??yor, ama yazma eri?im süreleri benzer fiyattaki ürünlere yak?n ve yaln?zca 0.201 ms. Güç tüketimi ise gerçekten çok dü?ük, yaln?zca 0.9 watt.


0 Yorumlar