Amerikal? bir mühendis, vücut taray?c?lar?na yakalanmadan havaalan?ndan uça?a binmeyi ba?ard?.

Uzun zamand?r tart???lan vücut taray?c?lar?n? atlatman?n asl?nda çok kolay oldu?unu ispatlamak amac?yla gömle?ine küçük bir cep dikti. ?çine de küçük bir metal kutu yerle?tirdi. Metalin, insan?n tenine de?medi?i takdirde, giysilerle birlikte siyah alana tak?ld???n? ve taray?c?da belli olmad???n? ifade eden Corbett, daha büyük bir ceple içeriye silah sokulman?n bile kolay oldu?unu savundu.

 


0 Yorumlar