Bilimkurgu filmlerinde iki yabanc?n?n birbiriyle farkl? dillerde konu?salar da an?nda anla?malar?na hep ?a??rd?k kald?k, ‘Nas?l olur?’ diye dü?ündük.

Ancak bu art?k hayal olmaktan ç?k?yor. Microsoft, son zamanlar?n? bu hayali gerçekle?tirmeye yarayacak bir yaz?l?m?n üzerinde çal??makla geçiriyor. Dev yaz?l?m ?irketinin Research departman?nda çal??an bir ekip, ki?inin dilini farkl? lisanlara çevirmeyi amaçlayan bir sistemi gerçekle?tirmeye çal???yor.

Testlere çoktan ba?land?. Bu testlerin ilkinde, Craig Mundie’nin ?ngilizce konu?mas? Mandarin Çince’sine an?nda çevrildi. Üstelik orijinal ses korunarak! Böylece Craig hiç ?ngilizce bilmemesine ra?men a?z?ndan Çince kelimeler ç?kt?.

Microsoft’un bu çal??mas?n?n ne zaman tam olarak gerçekle?ece?i henüz bilinmiyor.

 


0 Yorumlar